Zary Bilen – Mollanepes

Toty tekellim bir peri,
Sözlär şeker zary bilen.
Şuňkar guşum bent eýlemiş,
Her zülpüniň tary bilen.

Görünse ýaryň gül ýüzi,
Oltursa gije-gündizi,
Ýar gelse tenha bir özi,
Gelmese agýary bilen.

Müşkün saçyn eýläp dügün,
Halymny eýläpdir zebun,
Razy men, öldürse bu gün
Goýnundaky nary bilen.

Bäh-bäh, ajaýyp simi-ten!
Oldur meni mejnun eden,
Aklykda bäs eýlär beden
Kyrk çilläniň gary bilen.

Her kim özün ram eýleýir,
Subhun anyň şam eýleýir,
Käpirni yslam eýleýir
Yzhary-güftary bilen.

Gähi nahal dek çyrmaşyp,
Kä öpüşip, kä guçuşyp,
Mollanepes diýr, ýantaşyp,
Oltursa öz ýary bilen.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.