Uruş Döwrüniň Enesi – Kerim Gurbannepesow

Kümüş gülýaka,
Altyn bilezik,
Şelpeli gupba,
Kökenli ýüzük,

Iki teneçir,
Bir kümüş sagat
Ýeňiş fonduna
Gowuşdy sowgat.

Gupbaň içinde
Bir kiçijik hat:
«At, faşisti, at,
At, faşisti, at!»

Öňünde gol ýok.
Yzynda gol ýok,
Kimdigin henizem
Bilip bolanok.

«At, faşisti, at,
At, faşisti, at!»
Aýdyma öwrüldi
Bu kiçijik hat.

Bisowatja hat,
Ikije setir.
Ne-hä nokat bar.
Ne-de tersotur.

Garaşdyk bir gün,
Garaşdyk üç gün.
Kimiň ýazanyn
Bilmedi hiç kim.

Geçdi otuz gyş,
Geçdi otuz ýaz.
Henizem ony
Bilenok kolhoz.

Bir özi bilýär,
Onsoňam Watan…

Golsuz hat ýazsaň –
Öwren şu hatdan!..

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.