Sözüm Bar Saňa – Kemina

Gara gözli, galam gaşly perizat,
Aýdabilmen, birje sözüm bar saňa;
Yşkyňda köýüp men dat bilen bidat,
Iki çeşmim bir görmäge zar saňa!

Şikeste men, zülpleriňe baglama,
Hanjar alyp, ýürek-bagrym daglama,
Myhmanyň men işigiňden kowlama,
Gerek dälmi namys bilen ar saňa?

Dal gerdenden tylla heýkel dakmasaň,
Humaý gözüň süzüp, gaşyň kakmasaň,
Ýüz-müň suhan diýsem, bäri bakmasaň,
Neneň edip ýaranaýyn ýar saňa!

Kemine diýr, senden istedim wepa,
Wepa istäp geldim, sen berdiň jepa,
Yşkyňda hastaýam, sen bergil şypa,
Şypa istäp geldim, men bimar saňa!

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.