Sil – Kerim Gurbannepesow

Suw joşgunynda gurban
bolan ýas enäniň
ýadygärligine.

Gün ýaşyp barýardy. Asmany alnyn
Şeýle bir açykdy, şeýle ajapdy,
«Asmanyň alnyndan ýeriň alnyna
Bagt ýagýar» diýseň-de,
ynanyljakdy.

Adamlaň şatlygy gujak-gujakdy.
Ýaňy sygyr sagyp başlapdy oba.
Sygyrlaň gersinden seretsen daga,
Ala-ala, biri-birinden gaba
Gaplaňlaň sürüsi ýetip gelýärdi.
Emma gaplaň däldi, ol ala süri,
Gaplaňa görä-de eýmenjiräkdi.
Güwledip asmany, sarsdyryp ýeri,
Sil ýetip gelýärdi.
Goýun-geçiler
Tutuş sürsi bilen düşüp girdaba,
Desse ýaly togalanşyp gelýärdi.
Diňe bedew atlar galyp çarpaýa,
Tolkuna özüni berenokdylar.
Hasam Dordepelmiz uzadyp boýnun,
Suw bilen başa-baş söweş edýärdi.
Emma deň gelýärmi
sil bilen oýnuň.

Ýokardan geldi-de
bir zalym tolkun,
Düýrläp aldy gitdi ýitdi janawer.
…Hasyl harap boldy.
Mallar gark boldy.
Baýyrlaň üstünde otyr eneler.

Ellerin uzadyp asmana tarap,
Diýýärler: «Eý taňrym,
bu näm etdigiň?
Biz saňa nähili ýamanlyk etdik?
Bu nätdigiň sadagasy gitdigim?»

Depeleň üstüniň boş ýeri ýokdy.
«Pis pisi gözlärmiş,
suw bolsa pesi»
Diýseler-de, beýgi
gözlär eken sil.
Ýöne yzlaşykdy depeleň üsti.

Garşyda, ullakan depäň üstünde,
Eli ýaş çagaly, owadan ene,
Gyňajyna dolan çagajygyny,
Basýardy bagryna, basýardy ýene.

Suw enäň göwsüne ýetip barýardy.
Ene bolsa elin uzadyp taňra,
Bagyrýardy, ondan kömek sorýardy.
Taňry bolsa özge tarapa garýa.

Suw uzyn enäni alkymlap barýar.
Ene bolsa ýene sil goşup sile,
Suwy öňküden-de köpeldip barýar
Gözlerinden akýan çeşmesi bile.

Çirkin sesi bilen bagyrdy ene.
Bagyrdy ýaş ene ýene bir gezek.
Onsoň sesi ýatdy. Suwuň üstünde
Enäň eli bilen güllüje köýnek
Göründi. Henizem oguljygyny
Asmana göterip misli baýdajyk,
Durdy ene… Onsoň hemmesi ýitdi.
Ne-hä el göründi,
Ne-de çagajyk.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.