شاه نعمت الله ولی رح

  شاه نعمت الله ولی رح

سید نورالدین نعمت‌الله بن محمد کوه بنانی کرمانی (۷۳۰، ۷۳۱ ــ ۸۳۲، ۸۳۴) از صوفیان بنام ایران و قطب دراویش نعمت‌اللهی است. شاه نعمت الله ولی شخص بجا رسیده و ولی نامدار است که مزارش زیارتگاه خاص و عام میباشد. روحش شاد و جنت مکانش باد. آمین

غزلیاترباعیات – قصاید – دو بیتی ها – قطعاتترجیعاتمفرداتمتفرقاتمثنویتابلوهای اشعار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.