بر مزار محمدعلی جناح

بر مزار محمد علی جناح
بر تربتت شدیم نخست ورود خویش‏
تا بر تو افکنیم نخستین درود خویش‏
آری سزد نخست سرودن درود تو
کز بهر حق سروده‏ای اول سرود خویش‏
ای قائدی که قاعدۀ ملک از تو ماند
بنگر یکی به قلب و جناح جنود خویش‏
بستی زمام ملک به حبل المتین دین‏
وین رشته تافتی همه از تار و پود خویش
‏ اسلام بود و دولت اسلامیان نبود
بودن بلی چه سود جدا از نمود خویش
‏ اسلام از قیام تو بود و نمود یافت
‏ کاندر نمای حق بنمودی تو بود خویش
‏ تشکیل یافت دولت پاکان به همتت‏
همت چو خواستی ز خدای ودود خویش‏
کردی سپاه وحدت و ایمان و انضباط
تا غالب آمد به عدوی عنود خویش‏
مردم به سود خویش حسود جماعتند
تو بهر سود جامعه گشتی حسود خویش
‏ مردم به بذل مال نهادند نام جود
تا هرکه مال دارد نازد به جود خویش‏
غافل که صاحب کرم است آنکه چون جناح‏
اندر نجاح خلق گذشت از وجود خویش
‏ بسیار قائد آمد و نقش عظیم زد
کافزون کند ثمر ز قیام و قعود خویش‏
لیکن یکی چون قائد اعظم نبرد سود
کز بهر سود خلق فدا کرد سود خویش‏
مسجود از آن شدی که به جز بر در خدای
‏ بر هیچ درگهی تو نبردی سجود خویش‏
هر چند حد عالم و آدم معین است‏
تو برتر از حدود رساندی حدود خویش‏
خلد برین مرد خدا نام باقی است
آن‏ نکه نام نهاد از خلود خویش
‏ از ما درود بر تو که ما از پی درود
بر تربتت شدیم نخست ورود خویش‏

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.