دیدار استاد خلیل الله خلیلی با صادق سرمد

دیدار با خلیل الله خلیلی

آمد آن دوست که در دیدۀ من جا دارد
شـدم او را به تماشـا که تـــماشا دارد
بیشتر زان که به ظاهـــر نگـرم صورت او
خوانده بودم که چه ازسیرت و معنـا دارد
خوانده بودم که به دنیای نو، از عهـد کهن
تازه و کهــنه به تفصیـل، خبـرهـا دارد
خوانده بودم که خلیل است و چو گلزار خلیل
زآتش طبع، هـــزاران گــل بویــا دارد
خوانده بودم کــه مرا با سخن چنـد نواخت
کانچه گویم به سنای سخنـش جا دارد
شکر و صد شکر که باز آمد و دریــافتمش
که چه شیرین سخن و منطق گویـا دارد
شاعر البته زیادست که در نظــم و سخــن
قافیـه سنجـد و پنـــدارد، معنـــا دارد
لیکن استاد هنرمند، از آن جمـله جداســت
که به ابداع سخــن، طبـع توانـــا دارد
این سخن هدیه بــه استــــاد خلیلی کردم
که کس از دوست نه جز دوست تمنـا دارد

شعر خلیلی در سوک سرمد

گریه بر یاد یار باید کرد
کار ابر بهار باید کرد
دل زارم به یاد سرمد سوخت
نالۀ زار زار باید کرد
لالۀ داغ دار خونین را
برمزارش نثار بایدکرد


*****

بکوشش فهیم هنرور
عشق آباد ترکمنستان
3 عقرب، 1396

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.