Owadan Gelin – Mollanepes

Eýran, Turan, arap, ajam ilinde
Görmedim seniň deý owadan gelin.
Jahan ragnasynda, bagyň gülünde
Bolmaz özüň kimin gül beden gelin.

Gözleseň, jan alar gara gözleriň,
Ölini direlder şirin sözleriň,
Alma ýaňaklaryň, güler ýüzleriň,
Şirindir lebleriň miweden, gelin!

Gara üzüm sen, şerbet bilen ýutmaga,
Takat bermez, köňül üzüp gitmäge,
Duzak gurup, aşyklary tutmaga,
Zülpün başdan-aýak tor eden gelin.

Bizi bilbil eýläp, özün gul eýläp,
Näz odundan istihanym kül eýläp,
Saçlaryn boýnuna selasyl eýläp,
Söz balyndan bagrym suw eden gelin…

Kamatyň gubudyr, goýnuňda nardyr,
Gerdeniň dutardyr, zülpleriň tardyr,
Jemalyň görmäge gözlerim zardyr,
Görsem gül ýuzüňi, sabadan, gelin!

Men aşyk men, aşyk sözün beslär men,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seniň didaryňy hakdan islär men,
Salma ýoluň ertir-sabadan, gelin.

Nepes diýer, aşnalygym ýat olmaz,
Bir görmesem, hergiz köňlüm şat olmaz.
Ýer ýüzünde sen deý perizat olmaz,
Meger ýere düşdüň howadan, gelin!

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.