Ol Ýylan – Mollanepes

Gara gözdür aşyklaryň guwanjy,
Guran sözüň hasta janyň söýenji,
Iki şamar saklap ýatyr bir genji,
Genç üstünde halka guran ol ýylan.

Men saňa aşyklyk lybasyn saldym,
Niçe ýyl ugruňda saralyp, soldum,
Mejnun deýin jismim otlarga saldym,
Synalarmy göz-göz eden ol ýylan.

Gara gözüň jan almagyň kastynda,
Bilbil mesgen tutmuş gülüň üstünde,
Bir jüp ýylan ýatyr göwsüň üstünde,
Synalarmy göz-göz eden ol ýylan.

Käte öýmesini başyna orap,
Käte şana bilen zülplerin darap,
Aşygyna jilwe berip, bir garap,
Synalarmy göz-göz eden ol ýylan.

Nepes diýer, işim ahy-sert bilen,
Iş salyşsaň bir töwekgel mert bilen,
Jan agalar, bir muşakgat dert bilen,
Synalarmy göz-göz eden ol ýylan.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.