Har Bilen – Magrupy

Har bilen
Bedasyllar tutdy älem ýüzüni,
Bedewler den boldy syýa-har bilen;
Bat göterip bilmez hergiz özüni,
Gije-gündiz küý-pikiri ser bilen.
Uluglaryn nesihatyn almady,
Tekepbirlik eýläp, özün bilmedi,
Sägirt ussadyna hyzmat kylmady,
Mürit gelip, dawa eýlär pir bilen.
Bir kelpese tap gelmeýdir mün (bir) ap,
Ynan, bu sözümde ýokdur hiç hylap,
«Är men» diýip urar öýünde çoh lap,
Isi ýokdur namys bilen, ar bilen.
Gullar hojasyna kylmaz endise,
Özüni tanamaz, talasar basa,
Halaýyklar, muna kylyn tomasa,
Tilki, garsak jen eýleýir sir bilen.
Aldanarlar biwepanyn görküne,
Derwüsler gabaldy ýerin berkine,
Pakyrlary goýman hergiz erkine,
Pukaranyn malyn iýrler zor bilen.
Magrupy diýr, ysksyz hiç ýürek dasmaz,
Pähm et, altyn mise hergiz garysmaz,
Gör, pehimsiz gullar magnyga düsmez,
Gus howaga uçar balu-per bilen.
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.