Gyrgyz Ýüregi – Kerim Gurbannepesow

Gyrgyz şahyry
Guwançbek Mälikowa
Aladagyň başy bolsa-da ala,
Gyrgyz ýüreginde görmedim ala.
Gyrgyz ýüreginiň päkizeligi
Ak gardan-da päkdir ýüzlerçe ýola.

Ýa-da ak garlar hem päkizeligi
Gyrgyz ýüreginden öwrendimikä?

Dereleň gujagy gözeldir-gözel,
Her otuň ýapragy tutuş bir gazal.
Eger bilen bolsam, iň gözel ýeri
Gyrgyz deresine deňärdim ozal.

Ýa-da dereler hem gözelligini
Gyrgyz ýüreginden öwrendimikä?

Gök otlukda gezip ýörmek ne hezil,
Köwşüň çyga ezip ýörmek ne hezil,
Çar ýanyňda garlar doňup ýatyrka,
Yssyk kölde ýüzüp ýörmek ne hezil.

Ýa-da Yssyk köl hem yssylygyny
Gyrgyz ýüreginden öwrendimikä?

*Goşgy gysgaldylyp alyndy.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.