er Bilen Söýgi – Kerim Gurbannepesow

Ýene-de gümra men Baş söýgim bilen.
Barýaryn gamyşlyk kenary syryp.
Bir gulaç boýumdan düşýän kölege
Ýanymdan galanok
misli bir syryk.

Kölegäm on gulaç,
Özüm bir gulaç.
Tersine bolaýsa näderdim, ýeri?
Nädip suw içerdim bir egilemde?
Nädip bir çökemde öperdim Ýeri?

Göwnüňe getirme, uzyn boýly ýar!
(Serwi dek boýuňa serim sadaga!)
Gürrüň boý hakda däl. Diýjek bolýanym:
Ýere has ýokardan bakmak gadagan!

Ýere has ýokardan bakmandyň senem,
Umydyň, arzuwyň, buýsanjyň Ýerdi.
Gözýaşyň seçerdiň şoňa egilip,
Şoňa eliň diräp, egserdiň derdi.

Gyrmyzy baýdagyň, uzyn baýdagyň
Asuda, parahat, şemalsyz günde
Seçekleri bilen Ýer öpüşi dek,
Ýeriň mazmunyna ýakyndyň sen-de.

Meniň ýüregime ýakynlygyň hem
Başlanypdy Ýere ýakynlygyňdan.
Ýeriň akylyndan akyl alýardyň,
Ýer akyl alýardy
Seň akylyňdan.

Emma akyl alyp, akyl beren Ýer
Biziň ýolumyzyň üýtgedip ugrun,
Gaýralygna tarap burdy goýberdi
Arzuwlardan doly arabaň tigrin…

Şeýtdiň-de mele saç, mele reňkiň –
Ýere ýakynlygyň güwäsi bilen,
Ýeriň arkasynda elimden gitdiň
Ýere ýakyn dälleň
Günäsi bilen…

…Barýaryn gamyşlyk kenary syryp.
Men ilerik akýan, derýa hem gaýrak.
Bu niçik, bu niçik Ýere ýakynlyk?
Häzir maňa Ýeriň üstünde
Ýer ýok…

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.