Enemiň Üçi Güni Ýazylan Setirler – Kerim Gurbannepesow

Sen barada galp setir
çyrşamak jenaýatdyr.
Sen öwretdiň galp sözüň,
çyn sözüň yslaryny.
Beýik ene dilimde
(diýmek, Seniň diliňde)
Paýlapdym il-günüme
sözleriň rastlaryny.

Seniň diliňde gepläp,
iliň gaşyna çykdym,
Şol dil bilen ýazgardym
biweçleň köstlerini.
Şol dil bilen pyşyrdap,
Baş söýgimi syzdyrdym.
Şol dil bilen göterdim
mukaddes tostlarymy.

Bu gün meniň ýüregme
ne tost, ne Söýgi gerek,
Içine giren biler
bagrymyň seslerini.
Häzir meniň ýüregme
uly bir derýa gerek
Giňeltmäge öýüni,
ýuwmaga poslaryny.

Müňläp ýasy görsem-de,
beýle ýasy görmändim.
Atdyň Sen gerdenime
ýaslaryň ýaslaryny.
…Bu gün ýüzläp adamy
myhman edip duzuma,
Öz Ajalyň bilen hem
köpeltdiň dostlarymy.
11-nji aprel, 1977-nji ýyl.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.