یک شب غم هجران تو ای جان جهان

Read More..

یک چند در اسلام فرس تاخته‌ ایم

Read More..

نادیده ترا چو راه را کردم باز

Read More..

من چون تو نیابم تو چو من یابی صد

Read More..

مجرم رخ تو که ما بدو آساییم

Read More..

مانندهٔ باد اگر چه بی‌پا و سریم

Read More..

ما شربت هجر تو چشیدیم و شدیم

Read More..

گه سوی من آیی از لطیفی پویان

Read More..

گه جفت صلاح باشم و یار خرد

Read More..

گفتم که مگر دل ز تو برداشته ‌ایم

Read More..

گر شاد نخواهی این دلم شاد مکن

Read More..

گر خاک شوم چو باد بر من گذرد

Read More..

کاری که نه با تو بی‌نظام انگاریم

Read More..

فتحی که به آمدنت منصور شوم

Read More..

فرمان حسود فتنه‌انگیز مکن

Read More..

شب گشت ز هجران دل فروزم روز

Read More..

عقلی که همیشه با روانی دمساز

Read More..

زان یک نظر نهان که ما دزدیدیم

Read More..

روزی که بود دلت ز جانان پر درد

Read More..

راحت همه از غمی برانداخته‌ایم

Read More..

در بند بلای آن بت کش بودن

Read More..

در وصل شب و روز شمردیم بهم

Read More..

خواهی که ترا روی دهد صرف نیاز

Read More..

چون می دانی همه ز خاک و آبیم

Read More..

چوبی بودم بود به گل در پایم

Read More..

تا ظن نبری که از تو آگاه‌تریم

Read More..

تا چند ز سودای جهان پیمودن

Read More..

بر رهگذر دوست کمین خواهم کرد

Read More..

بر چرخ نهاده پای بستیم هنوز

Read More..

با هجر تو بنده دل خمین می‌دارد

Read More..

با خوی بد تو گر چه در پرخاشیم

Read More..

با ابر همیشه در عتابش بینم

Read More..

ای گلبن نابسوده او باش هنوز

Read More..

ای صورت تو سکون دلها چو خرد

Read More..

ای روی تو پاکیزه‌تر از کف کلیم

Read More..

ای دیده ز هر طرف که برخیزد خس

Read More..

ای چون شکن زلف تو پشتم خم خم

Read More..

اندر دریا نهنگ باید بودن

Read More..

آسیمه سران بی‌نواییم هنوز

Read More..

آزار ترا گرچه نهادم گردن

Read More..

از دیده درم خرید روی تو شدیم

Read More..

از آمدنم فزود رنج بدنم

Read More..

از دور مرا بدید لب خندان کرد

Read More..

تیغ از کف و بازوی تو ای فخر امم

Read More..

پر شد ز شراب عشق جانا جامم

Read More..

بی وصل تو زندگانی ای مه چکنم

Read More..

بسیار ز عاشقیت غمها خوردم

Read More..

بر دل ز غم فراق داغی دارم

Read More..

بر چرخ نهاده پای بستیم هنوز

Read More..

با دولت حسن دوست اندر جنگم

Read More..

با ابر همیشه در عتابش بینم

Read More..

با چهرهٔ آن نگار خندان ای گل

Read More..

ای گلبن نابسوده او باش هنوز

Read More..

ای گشته فراق تو غم‌افزای دلم

Read More..

ای گشته چو ماه و همچو خورشید سمر

Read More..

ای عهد تو عهد دوستان سر پل

Read More..

ای خورشیدی که نورت از روی امید

Read More..

ای چون شکن زلف تو پشتم خم خم

Read More..

ای بسته به تو مهر و وفا یک عالم

Read More..

افسرده شد از دم دهانم دم چشم

Read More..