یک شب غم هجران تو ای جان جهان

Hits: 0

Read More..

یک چند در اسلام فرس تاخته‌ ایم

Hits: 0

Read More..

نادیده ترا چو راه را کردم باز

Hits: 0

Read More..

من چون تو نیابم تو چو من یابی صد

Hits: 0

Read More..

مجرم رخ تو که ما بدو آساییم

Hits: 0

Read More..

مانندهٔ باد اگر چه بی‌پا و سریم

Hits: 1

Read More..

ما شربت هجر تو چشیدیم و شدیم

Hits: 0

Read More..

گه سوی من آیی از لطیفی پویان

Hits: 1

Read More..

گه جفت صلاح باشم و یار خرد

Hits: 0

Read More..

گفتم که مگر دل ز تو برداشته ‌ایم

Hits: 0

Read More..

گر شاد نخواهی این دلم شاد مکن

Hits: 0

Read More..

گر خاک شوم چو باد بر من گذرد

Hits: 0

Read More..

کاری که نه با تو بی‌نظام انگاریم

Hits: 0

Read More..

فرمان حسود فتنه‌انگیز مکن

Hits: 0

Read More..

فتحی که به آمدنت منصور شوم

Hits: 0

Read More..

شب گشت ز هجران دل فروزم روز

Hits: 0

Read More..

عقلی که همیشه با روانی دمساز

Hits: 0

Read More..

زان یک نظر نهان که ما دزدیدیم

Hits: 0

Read More..

روزی که بود دلت ز جانان پر درد

Hits: 0

Read More..

راحت همه از غمی برانداخته‌ایم

Hits: 0

Read More..

در بند بلای آن بت کش بودن

Hits: 0

Read More..

در وصل شب و روز شمردیم بهم

Hits: 0

Read More..

خواهی که ترا روی دهد صرف نیاز

Hits: 0

Read More..

چون می دانی همه ز خاک و آبیم

Hits: 0

Read More..

چوبی بودم بود به گل در پایم

Hits: 0

Read More..

تا ظن نبری که از تو آگاه‌تریم

Hits: 0

Read More..

تا چند ز سودای جهان پیمودن

Hits: 0

Read More..

بر رهگذر دوست کمین خواهم کرد

Hits: 0

Read More..

بر چرخ نهاده پای بستیم هنوز

Hits: 0

Read More..

با هجر تو بنده دل خمین می‌دارد

Hits: 0

Read More..

با خوی بد تو گر چه در پرخاشیم

Hits: 0

Read More..

با ابر همیشه در عتابش بینم

Hits: 0

Read More..

ای گلبن نابسوده او باش هنوز

Hits: 0

Read More..

ای صورت تو سکون دلها چو خرد

Hits: 0

Read More..

ای روی تو پاکیزه‌تر از کف کلیم

Hits: 0

Read More..

ای دیده ز هر طرف که برخیزد خس

Hits: 0

Read More..

ای چون شکن زلف تو پشتم خم خم

Hits: 0

Read More..

اندر دریا نهنگ باید بودن

Hits: 0

Read More..

آسیمه سران بی‌نواییم هنوز

Hits: 0

Read More..

آزار ترا گرچه نهادم گردن

Hits: 0

Read More..

از دیده درم خرید روی تو شدیم

Hits: 0

Read More..

از آمدنم فزود رنج بدنم

Hits: 0

Read More..

از دور مرا بدید لب خندان کرد

Hits: 0

Read More..

تیغ از کف و بازوی تو ای فخر امم

Hits: 2

Read More..

پر شد ز شراب عشق جانا جامم

Hits: 3

Read More..

بی وصل تو زندگانی ای مه چکنم

Hits: 3

Read More..

بسیار ز عاشقیت غمها خوردم

Hits: 2

Read More..

بر دل ز غم فراق داغی دارم

Hits: 2

Read More..

بر چرخ نهاده پای بستیم هنوز

Hits: 2

Read More..

با دولت حسن دوست اندر جنگم

Hits: 2

Read More..

با ابر همیشه در عتابش بینم

Hits: 2

Read More..

با چهرهٔ آن نگار خندان ای گل

Hits: 2

Read More..

ای گلبن نابسوده او باش هنوز

Hits: 2

Read More..

ای گشته فراق تو غم‌افزای دلم

Hits: 2

Read More..

ای گشته چو ماه و همچو خورشید سمر

Hits: 2

Read More..

ای عهد تو عهد دوستان سر پل

Hits: 2

Read More..

ای خورشیدی که نورت از روی امید

Hits: 2

Read More..

ای چون شکن زلف تو پشتم خم خم

Hits: 3

Read More..

ای بسته به تو مهر و وفا یک عالم

Hits: 2

Read More..

افسرده شد از دم دهانم دم چشم

Hits: 2

Read More..