سید محمد بلخی

سید محمد بلخی بنام سید محمد پرده دار نیز شهرت داشته عموم تذکره نگاران او را بلخی میدانند مع الاسف الشدید که آثار و احوال…

Read More..