از بس سترد گرد ملال از جبین ما – صائب تبریزی

از بس سترد گرد ملال از جبین ما در زیر خاک ماند چو دام آستین ما چشم ستاره جوهر آزار ما نداشت روزی که بود…

Read More..

از ان سرو از درختان سرفرازی بیشتر دارد – صائب تبریزی

از ان سرو از درختان سرفرازی بیشتر دارد که با دست تهی صد بینوا را زیر پا دارد به کیش مردم بیدار دل کفرست نومیدی…

Read More..

آبرو رامی برد از چهره اظهار طمع – صائب تبریزی

آبرو رامی برد از چهره اظهار طمع ابر آب روی مردان است گفتار طمع خواری روی زمین خاری است از دیوار او زرد رویی یک…

Read More..

اگر ناقص به روشن گوهری واصل تواند شد – صائب تبریزی

اگر ناقص به روشن گوهری واصل تواند شد چو ماه نو به اندک فرصتی کامل تواند شد کجا واصل به این بی دست و پایی…

Read More..

اگر چه عشق به ظاهر خراب کرد مرا – صائب تبریزی

اگر چه عشق به ظاهر خراب کرد مرا ز روی گرم، پر از آفتاب کرد مرا هنوز رنگ عمارت، نگار دستم بود که ترکتاز حوادث…

Read More..

اگر به پیرهن گل وگلاب باز آید – صائب تبریزی

اگر به پیرهن گل وگلاب باز آید امید هست به جوی من آب باز آید شکسته پر وبالم درست خواهد شد به آشیانه چو مرغ…

Read More..

آفتاب آتشین رخسار، داغ حسن اوست – صائب تبریزی

آفتاب آتشین رخسار، داغ حسن اوست شمع یک پروانه پای چراغ حسن اوست داروی بیهوشی ارباب بینش گشته است گر چه خط عنبرین درد ایاغ…

Read More..

آسمان کهنه سبویی است ز میخانه عشق – صائب تبریزی

آسمان کهنه سبویی است ز میخانه عشق بحر یک قطره تلخی است زپیمانه عشق مکن ازداغ شکایت که ازین روزنه ها می رسد پرتو خورشید…

Read More..

آزاده رو مقید عالم نمی شود – صائب تبریزی

آزاده رو مقید عالم نمی شود عیسی شکار رشته مریم نمی شود در سجده خداست تنومندی بقا تا حلقه است زور کمان کم نمی شود…

Read More..

از نظر یک لحظه دوری نیست محبوب مرا – صائب تبریزی

از نظر یک لحظه دوری نیست محبوب مرا پیرهن از پرده چشم است یعقوب مرا تار و پود بوی پیراهن رسا افتاده است شکوه از…

Read More..

از لعل و گهر گرچه گرانسنگ شود آب – صائب تبریزی

از لعل و گهر گرچه گرانسنگ شود آب حیف است که آیینه نیرنگ شود آب در دیده روشن گهران رنگ ندارد هر چند ز گلزار…

Read More..

از کف عنان گذاشته منزل چه می کند – صائب تبریزی

از کف عنان گذاشته منزل چه می کند موج رمیده دامن ساحل چه می کند دست ز کار رفته چه محتاج دامن است شمع گدازیافته…

Read More..

از عود دل گرم من اخگربگریزد – صائب تبریزی

از عود دل گرم من اخگربگریزد از بزم نفس سوخته مجمر بگریزد اشکم چو عنان ریز نهد روی به دریا دریا به نهانخانه گوهربگریزد در…

Read More..

از شرم اگر چه روی تو چندین نقاب داشت – صائب تبریزی

از شرم اگر چه روی تو چندین نقاب داشت هر ذره از فروغ تو چشم پر آب داشت رفتی به سیر گلشن و از شرم…

Read More..

از سر زلف تو بر دل کار مشکل شد مرا – صائب تبریزی

از سر زلف تو بر دل کار مشکل شد مرا این ره پر پیچ و خم بر پا سلاسل شد مرا تخم امیدی که دل…

Read More..

از رفتن تو باغ پریشان نشسته است – صائب تبریزی

از رفتن تو باغ پریشان نشسته است گل در کمین چاک گریبان نشسته است دامن کشیدن از کف عشاق سهل نیست یوسف ازین گناه به…

Read More..

از داغ، روشنی جگر پاره پاره یافت – صائب تبریزی

از داغ، روشنی جگر پاره پاره یافت جان این زمین سوخته از یک شراره یافت شد تازه داغ غیرت خونین دلان عشق تا لاله زین…

Read More..

از خدا در عهد پیری یک زمان غافل مباش – صائب تبریزی

از خدا در عهد پیری یک زمان غافل مباش از نشان زنهار دربحر کمان غافل مباش چون گل رعنا خزان را در قفا دارد بهار…

Read More..

از تیر غمزه اش دل دیوانه پر شده است – صائب تبریزی

از تیر غمزه اش دل دیوانه پر شده است بیرون روم که از پری این خانه پر شده است خون می خورد ز تنگی جا،…

Read More..

از پس صد پرده می تابد فروغ را ز عشق – صائب تبریزی

از پس صد پرده می تابد فروغ را ز عشق سرمه نتواند گرفتن راه برآواز عشق سد اسکندر که چون آیینه ناخن گیر نیست سینه…

Read More..

از باده چون کند عرق آلود ماه را – صائب تبریزی

از باده چون کند عرق آلود ماه را در چشم آفتاب بسوزد نگاه را کارم به یوسفی است که از جلوه های شوخ در رقص…

Read More..

آرزو چند به هر سوی کشاند ما را؟ – صائب تبریزی

آرزو چند به هر سوی کشاند ما را؟ این سگ هرزه مرس چند دواند ما را؟ نخل ما را ثمری نیست به جز گرد ملال…

Read More..

آب را بر باد ده، در چشم آتش خاک زن – صائب تبریزی

آب را بر باد ده، در چشم آتش خاک زن فرد شو چون مهر تابان خیمه بر افلاک زن تا به کی از هستی موهوم…

Read More..

آماده است از دل پر خون شراب ما – صائب تبریزی

آماده است از دل پر خون شراب ما در آتش است از جگر خود کباب ما هر چند زیر تیغ حوادث نشسته ایم چون جوهر…

Read More..

اگر طوفان زچشم خونفشان من برون آید – صائب تبریزی

اگر طوفان زچشم خونفشان من برون آید کجا از عهده خواب گران من برون آید؟ زهی غفلت که با این زشت کاری چشم آن دارم…

Read More..

اگر چه خاک کند کشته از نظر پنهان – صائب تبریزی

اگر چه خاک کند کشته از نظر پنهان ز کشتگان تو شد خاک سر به سر پنهان ز لفظ، معنی نازک برهنه تر گردد کجا…

Read More..

اگر از سنگ رگ سنگ برون می آید – صائب تبریزی

اگر از سنگ رگ سنگ برون می آید ریشه غم ز دل تنگ برون می آید باده روح درین شیشه نخواهد ماندن آخر این آینه…

Read More..

اشکم به خاک چهره سیلاب می کشد – صائب تبریزی

اشکم به خاک چهره سیلاب می کشد در گوش بحر حلقه گرداب میکشد گردن به هر شکار زبون کج نمی کنم صیاد من نهنگ به…

Read More..

آسان نمی توان به سراپای ما گذشت – صائب تبریزی

آسان نمی توان به سراپای ما گذشت نتوان به بال موج ز دریای ما گذشت آیینه اش ز گرد خجالت سیه مباد سیلی که بر…

Read More..

از هیچ کس سپهر خجالت نمی کشد – صائب تبریزی

از هیچ کس سپهر خجالت نمی کشد آیینه گرفته کدورت نمی کشد خار شکسته بر سر دیوار قد کشید نخل امید ماست که قامت نمی…

Read More..

از ناله نی هر کس هشیار نمی گردد – صائب تبریزی

از ناله نی هر کس هشیار نمی گردد از صور قیامت هم بیدارنمی گردد در غمکده هستی بر کوچه مستی زن کاین راه به هشیاری…

Read More..

از مروت نیست منع صوفی از ذکر بلند – صائب تبریزی

از مروت نیست منع صوفی از ذکر بلند مهر خاموشی در آتش چون زند بر لب سپند؟ روح قدسی در تن خاکی چسان خامش شود؟…

Read More..

از قبول نقش، دل دایم پریشان حال بود – صائب تبریزی

از قبول نقش، دل دایم پریشان حال بود گر غباری داشت این آیینه از تمثال بود از تهی چشمان گره در کار من امروز نیست…

Read More..

از عذار او بپوشان دیده امید را – صائب تبریزی

از عذار او بپوشان دیده امید را تکمه از شبنم مکن پیراهن خورشید را در بهشت عافیت افتادم از بی حاصلی شد حصاری بی بری…

Read More..

از سوختن زیاده شود برگ و بار دل – صائب تبریزی

از سوختن زیاده شود برگ و بار دل چون داغ لاله است درآتش بهار دل ماهی ز آب بحر ندارد شکایتی چون باده است تلخی…

Read More..

از زمین دامن بیفشان همسفر با ماه باش – صائب تبریزی

از زمین دامن بیفشان همسفر با ماه باش خانه را زیر و زبرکن آسمان خرگاه باش شبنم بی دست و پا شد همسفر باآفتاب چون…

Read More..

از دو عالم فارغم، آزاده ای چون من کجاست؟ – صائب تبریزی

از دو عالم فارغم، آزاده ای چون من کجاست؟ زیر دست سایه ام، افتاده ای چون من کجاست؟ درد را سر، داغ را لخت جگر،…

Read More..

از خویش برآورد تمنای تو ما را – صائب تبریزی

از خویش برآورد تمنای تو ما را سر داد به فردوس تماشای تو ما را خوشتر ز تماشای خیابان بهشت است هر جلوه ای از…

Read More..

از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست – صائب تبریزی

از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست دست و دل گشاده چو روی گشاده نیست فیض فتادگان بود از ایستاده بیش سنگ نشان به راهنمایی…

Read More..

از تن خاکی به جد و جهد رستن مشکل است – صائب تبریزی

از تن خاکی به جد و جهد رستن مشکل است رشته جان را به زور خود گسستن مشکل است رستمی باید که بیژن را برون…

Read More..

از بلندی مانع گردش شود افلاک را – صائب تبریزی

از بلندی مانع گردش شود افلاک را گر زمین بیرون دهد آسودگان خاک را نیست از زخم زبان پروا دل بی باک را می کند…

Read More..

از آفتاب چاشنی صبح شد بلند – صائب تبریزی

از آفتاب چاشنی صبح شد بلند عمر دوباره یافت ز راه گداز قند بگذار تا به داغ رهایی شود کباب صیدی که همچو تاب نپیچد…

Read More..

آتش خشم به یاقوت مدارا چه کند؟ – صائب تبریزی

آتش خشم به یاقوت مدارا چه کند؟ تندی سیل به همواری دریا چه کند؟ بی مددکاری دل دست دعا بیکارست تیشه بی بازوی فرهاد به…

Read More..

اگرچه خاکسارم بر جهان پا می توانم زد – صائب تبریزی

اگرچه خاکسارم بر جهان پا می توانم زد کف خاکی همان در چشم دنیا می توانم زد مروت نیست در غربت فکندن سنگ طفلان را…

Read More..

اگر در دام او اشکی دل دیوانه می ریزد – صائب تبریزی

اگر در دام او اشکی دل دیوانه می ریزد زچشم دوربینی خونبهای دانه می ریزد چنان افسرده شد هنگامه بر گرد سرگشتن که گرد از…

Read More..

اگر پوشیده گردد دیگران را تن ز پیراهن – صائب تبریزی

اگر پوشیده گردد دیگران را تن ز پیراهن تن سیمین جانان می شود روشن ز پیراهن ترحم می کند بر دیده نظارگی، ورنه گرانی می…

Read More..

افسر سر گرمی مهر از فروغ جام اوست – صائب تبریزی

افسر سر گرمی مهر از فروغ جام اوست خرده انجم سپند روی آتش فام اوست ذکر او دل زنده دارد چرخ مینا رنگ را جان…

Read More..

اشک است درین مزرعه تخمی که فشانیم – صائب تبریزی

اشک است درین مزرعه تخمی که فشانیم آه است درین باغ نهالی که رسانیم گرد سفر از جبهه ما شسته نگردد تا رخت چو سیلاب…

Read More..

ازان مرا شب و روز سیاه هر دو یکی است – صائب تبریزی

ازان مرا شب و روز سیاه هر دو یکی است که با غرور تو، آه و نگاه هر دو یکی است فغان که پیش سبکدستی…

Read More..

از نوبهار روی زمین خشک و تر شکفت – صائب تبریزی

از نوبهار روی زمین خشک و تر شکفت این باغ را ببین که چه در یکدگر شکفت شب زنده دار باش کز این باغ دلفریب…

Read More..

از موج اشک، کام نهنگ است مسکنم – صائب تبریزی

از موج اشک، کام نهنگ است مسکنم وز برق آه، دیده شیرست روزنم پرواز من به شهپر سنگ ملامت است در دست روزگار همانا فلاخنم…

Read More..

از گرد راه قاصد مطلوب می رسد – صائب تبریزی

از گرد راه قاصد مطلوب می رسد روشنگر دو دیده یعقوب می رسد من کز پیام عام تو یک گل نچیده ام دستم کجا به…

Read More..

از غیرت رکابت از دیده خون روان است – صائب تبریزی

از غیرت رکابت از دیده خون روان است اما چه می توان کرد پای تو در میان است! سر جوش نوبهارست روی شکفته تو رنگ…

Read More..

از شفق هر صبح سازد چهره خونین آفتاب – صائب تبریزی

از شفق هر صبح سازد چهره خونین آفتاب تا مگر آید به چشم خلق رنگین آفتاب از بهشت روشنایی روزنی واکرده است در دل هر…

Read More..

از سوز عشق چون شمع راحت کجاست ما را؟ – صائب تبریزی

از سوز عشق چون شمع راحت کجاست ما را؟ تن بوته گدازست تا سر بجاست ما را راه سلوک ما را از خار می کند…

Read More..

از زخم زبان نیست گزیر اهل رقم را – صائب تبریزی

از زخم زبان نیست گزیر اهل رقم را بی چاک که دیده است گریبان قلم را؟ ناخن ز سبکدستی ما برگ خزان است چون سکه…

Read More..

از دل بپرس نیک و بد هر سرشت را – صائب تبریزی

از دل بپرس نیک و بد هر سرشت را آیینه است سنگ محک، خوب و زشت را بی چهره گشاده به دوزخ بدل کند دربسته…

Read More..

از خط نگاه پردگی دیده می شود – صائب تبریزی

از خط نگاه پردگی دیده می شود مژگان شوخ، سبزه خوابیده می شود نتوان به پای سعی به کنه جهان رسید در خویش هر که…

Read More..

از حب جاه خواری دنیا شود لذیذ – صائب تبریزی

از حب جاه خواری دنیا شود لذیذ از ذوق نشائه تلخی صهبا شود لذیذ از طفل مشربی است که در کام ناقصان این میوه های…

Read More..

از ترزبانیم نشد آسوده کام خشک – صائب تبریزی

از ترزبانیم نشد آسوده کام خشک کز آب تیغ، سبز نگردد نیام خشک زنهار تن به نام مده چون نگین، که شد عالم سیاه درنظر…

Read More..