از برای کام دنیا خویش را غمگین مکن – صائب تبریزی

از برای کام دنیا خویش را غمگین مکن پشت پا زن بر دو عالم، دست را بالین مکن نخل نوخیز تو بهر بوستان دیگرست ریشه…

Read More..

ادب گذشته بر روی یکدیگر دستم – صائب تبریزی

ادب گذشته بر روی یکدیگر دستم وگرنه همچو صدف نیست بی گهر دستم تهی شود به لبم نارسیده رطل گران ز بس که ریشه دوانده…

Read More..

ابروی او نرفت ز مد نظر مرا – صائب تبریزی

ابروی او نرفت ز مد نظر مرا در زیر تیغ، زندگی آمد بسر مرا دارم چو شمع گردنی از موم نرمتر تیغ برهنه است نسیم…

Read More..

اگر کسی متوسل به چاره ساز شود – صائب تبریزی

اگر کسی متوسل به چاره ساز شود هم از طبیب و هم از چاره بی نیاز شود هلال سعی کند در کمال خود غافل که…

Read More..

اگر چه دیده به خواب از صدای آب رود – صائب تبریزی

اگر چه دیده به خواب از صدای آب رود مرا ز قلقل مینا ز دیده خواب رود کشد به رحمت حق دل زیاده عاصی را…

Read More..

اگر آیینه دل نور و صفایی می داشت – صائب تبریزی

اگر آیینه دل نور و صفایی می داشت در نظر چهره خورشید لقایی می داشت خرج آب و گل تعمیر نمی شد هرگز برگ کاه…

Read More..

اضطراب دل ز چشم روشن افزون می شود – صائب تبریزی

اضطراب دل ز چشم روشن افزون می شود داغ مرغ بسته پر از روزن افزون می شود پرده پوشی کرد دل را در جنون بیتابتر…

Read More..

آسمان در چشم ما دود و بخاری بیش نیست – صائب تبریزی

آسمان در چشم ما دود و بخاری بیش نیست سر به سر روی زمین مشت غباری بیش نیست پشت و روی باغ دنیا را مکرر…

Read More..

آزادگان کجا غم دستار می خورند – صائب تبریزی

آزادگان کجا غم دستار می خورند این پر دلان قسم به سر دارمی خورند حیرانیان عشق چو شبنم در این چمن روزی ز راه دیده…

Read More..

از نظر یک دم که آن شکل و شمایل می رود – صائب تبریزی

از نظر یک دم که آن شکل و شمایل می رود حاصل دریا و کان از دیده و دل می رود در بیابانی که نعل…

Read More..

از لطافت بس که دارد چهره او آب و تاب – صائب تبریزی

از لطافت بس که دارد چهره او آب و تاب آفتابی می شود رنگش ز سیر ماهتاب چون گلوی شیشه موج باده گلرنگ را می…

Read More..

از قناعت می رود بیرون ز سر سودای حرص – صائب تبریزی

از قناعت می رود بیرون ز سر سودای حرص ره ندارد در دل خرسند استسقای حرص چین ابرو می شود سوهان دندان طمع از ترشرویی…

Read More..

از عزیزان با تو ما را هست پیوند دگر – صائب تبریزی

از عزیزان با تو ما را هست پیوند دگر جای یوسف را نگیرد هیچ فرزند دگر خار دیوار تو از مژگان بود گیرنده تر هر…

Read More..

از سینه صافی دل بی کینه روشن است – صائب تبریزی

از سینه صافی دل بی کینه روشن است دل بی غبار باشد اگر سینه روشن است گوری است تار، خانه تن بی فروغ دل از…

Read More..

از سر خاک شهیدان یار خوش سنگین گذشت – صائب تبریزی

از سر خاک شهیدان یار خوش سنگین گذشت از محیط آتشین نتوان به این تمکین گذشت مشک می جوشد به جای خون ز ناف لاله…

Read More..

از دیار مردمی دیار در عالم نماند – صائب تبریزی

از دیار مردمی دیار در عالم نماند آشنارویی بجز دیوار در عالم نماند تیشه فولاد انگشت ندامت می گزد حیف یک فرهاد شیرین کار در…

Read More..

از خودی چشم بپوشان اگر اهل دینی – صائب تبریزی

از خودی چشم بپوشان اگر اهل دینی که خدابین نشود دیده هر خودبینی در سرانجام سفر باش که از سنگ مزار خیمه بیرون زده خوش…

Read More..

از حلقه های آن زلف دل صاحب نظر شد – صائب تبریزی

از حلقه های آن زلف دل صاحب نظر شد این مرغ چشم بسته از دام دیده ور شد حسنی که کامل افتاد ایجاد می کند…

Read More..

از جبینش عرق شرم روان است هنوز – صائب تبریزی

از جبینش عرق شرم روان است هنوز چشم امید به رویش نگران است هنوز گرچه خط گرد برآورد ز شکرزارش بوسه بر گرد لبش بال…

Read More..

از بیم خط آن لب شد باریک وچنین باشد – صائب تبریزی

از بیم خط آن لب شد باریک وچنین باشد آن را که چنین زهری در زیر نگین باشد در خانه زین هر کس شمشاد ترا…

Read More..

از آه دل سرآمد ارباب غم شود – صائب تبریزی

از آه دل سرآمد ارباب غم شود میدان از آن کس است که صاحب علم شود هر سر سزای افسر بخت سیاه نیست این تاج…

Read More..

آتشین رویی که شد آیینه دل آب ازو – صائب تبریزی

آتشین رویی که شد آیینه دل آب ازو مرکز پرگار حیرت می شود سیماب ازو نامسلمانی که تسبیح مرا زنار کرد چون دل قندیل می…

Read More..

آب حیوان دید لعلت را و ایمان تازه کرد – صائب تبریزی

آب حیوان دید لعلت را و ایمان تازه کرد از دهان موج بیتابانه صد خمیازه کرد از پریشان گردی گلشن زهم پاشیده بود دام، اوراق…

Read More..

الف قدی که منم سینه چاک بالایش – صائب تبریزی

الف قدی که منم سینه چاک بالایش سپهر سبزه خوابیده ای است درپایش ز سایه سرو و صنوبر الف کشد برخاک به هر چمن که…

Read More..

اگر ز چهره داغم نقاب بردارند – صائب تبریزی

اگر ز چهره داغم نقاب بردارند جهانیان نظر از آفتاب بردارند چنان مکن که به حال خودت گذارد عشق نه دوستی است که دست از…

Read More..

اگر چه بی نیاز ست از دو عالم ناز تمکینش – صائب تبریزی

اگر چه بی نیاز ست از دو عالم ناز تمکینش چه بیتابانه می چسبد به دل لبهای شیرینش ازان در چشم او عاشق بود از…

Read More..

اگر از پرده زلف سیه رویش عیان گردد – صائب تبریزی

اگر از پرده زلف سیه رویش عیان گردد جهان از خنده برق تجلی گلستان گردد نگه دارد خدا از چشم بد، حیرانیی دارم که اشک…

Read More..

اشک گرمم جگر وادی محشر سوزد – صائب تبریزی

اشک گرمم جگر وادی محشر سوزد داغ تبخال به کنج لب کوثر سوزد آستین دست ندارد به چراغ گل داغ این چراغی است که تا…

Read More..

ازگفتگوی عشق گزیدم زبان خویش – صائب تبریزی

ازگفتگوی عشق گزیدم زبان خویش ازشیر ماهتاب بریدم کتان خویش گر بیخبر روم ز جهان جای طعن نیست یک کس نیافتم که بپرسم نشان خویش…

Read More..

از هواداران شود دایم مکدر شمع من – صائب تبریزی

از هواداران شود دایم مکدر شمع من از پر پروانه دارد تیغ بر سر شمع من پرتو منت کند دلهای روشن را سیاه می شود…

Read More..

از ناخن دخل آنچه به رخسار سخن رفت – صائب تبریزی

از ناخن دخل آنچه به رخسار سخن رفت از کاوش غم بر دل بی کینه من رفت زنهار خمش باش که چون خامه درین بزم…

Read More..

از گهر گرد یتیمی شست آب چشم من – صائب تبریزی

از گهر گرد یتیمی شست آب چشم من توتیا شد خاک در عهد سحاب چشم من جوهر بینایی من پرده سوز افتاده است کی سفیدی…

Read More..

از فغان شد سر گرانی بیش آن طناز را – صائب تبریزی

از فغان شد سر گرانی بیش آن طناز را ناله عاشق بود افسانه خواب ناز را از ریاضت دامن مقصود می آید به چنگ گوشمال…

Read More..

از صبوری در گشاد کارها بگزین کلید – صائب تبریزی

از صبوری در گشاد کارها بگزین کلید بر نیاید هیچ قفل محکمی با این کلید بند دست و پاست سامان جهان، اما به جود می…

Read More..

از سری کوی تو آهنگ جدایی دارم – صائب تبریزی

از سری کوی تو آهنگ جدایی دارم بوسه ای توشه راه از تو گدایی دارم در و دیوار به نومیدی من می گرید کز سر…

Read More..

از زیر خاک ناله مامی توان شنید – صائب تبریزی

از زیر خاک ناله مامی توان شنید بیرون باغ نیز نوا می توان شنید برگ خزان رسیده بود ترجمان باغ از رنگ چهره حال مرا…

Read More..

از دل سنگین لیلی کعبه جان ساختند – صائب تبریزی

از دل سنگین لیلی کعبه جان ساختند از غبار خاطر مجنون بیابان ساختند زلف کافر کیش او گردی که از دامان فشاند خاکبازان عمارت کافرستان…

Read More..

از خط گرفته آن مه تابان نمی شود – صائب تبریزی

از خط گرفته آن مه تابان نمی شود این مور بار دست سلیمان نمی شود بر روی خویش تیغ چرا می کشی عبث این دل…

Read More..

از حریص افزون به قانع فیض احسان می رسد – صائب تبریزی

از حریص افزون به قانع فیض احسان می رسد روزی مور از شکرخند سلیمان می رسد حاصل عالم بود از قانعان، کز کشتزار هر چه…

Read More..

از تلخ زبانان نشود پست خروشم – صائب تبریزی

از تلخ زبانان نشود پست خروشم طفلم، نتوان کرد به دشنام خموشم نم در دل میخانه خمارم نگذارد گر جلوه ساقی نشود رهزن هوشم چیزی…

Read More..

از بس مکدرست درین روزگار صبح – صائب تبریزی

از بس مکدرست درین روزگار صبح از دل نمی کشد نفس بی غبار صبح رخسار نو خط تو خوش آمد به دیده اش از شب…

Read More..

از اشک بلبل است رگ تلخی گلاب – صائب تبریزی

از اشک بلبل است رگ تلخی گلاب نادان کند حواله ز غفلت به آفتاب از روی آتشین تو دل آب می شود از روی آفتاب…

Read More..

آتش به خرمن از گل باغی ندیده ای – صائب تبریزی

آتش به خرمن از گل باغی ندیده ای جوش جنون ز چشمه داغی ندیده ای پروانه وار سیلی آتش نخورده ای در دودمان آه چراغی…

Read More..

اگرچه رنگ می گیرد زمه هر جا بود سیبی – صائب تبریزی

اگرچه رنگ می گیرد زمه هر جا بود سیبی از ان سیب زنخدان ماه تابان رنگ می گیرد از ان سنگ ملامت نیست کم در…

Read More..

اگر چه نیست غیر از کوه غم فریادرس ما را – صائب تبریزی

اگر چه نیست غیر از کوه غم فریادرس ما را همان خرج فغان و ناله می گردد نفس ما را مکن تکلیف سیر گلستان ما…

Read More..

اگر به لاله شوی هم پیاله در صحرا – صائب تبریزی

اگر به لاله شوی هم پیاله در صحرا شود دو آتشه رخسار لاله در صحرا خمار نرگس لیلی به چشم مجنون شد یکی هزار ز…

Read More..

افتادگی برآورد از خاک دانه را – صائب تبریزی

افتادگی برآورد از خاک دانه را گردنکشی به خاک نشاند نشانه را آن بلبلم که دیدن بال شکسته ام از آب چشم دام کند سبز…

Read More..

آسودگی مجو ز گرفتار زندگی – صائب تبریزی

آسودگی مجو ز گرفتار زندگی سرگشتگی است گردش پرگار زندگی دردسر خمار بود حاصل حیات خمیازه است خنده گلزار زندگی تا در تو هست از…

Read More..

ازان پیچیده ام همچو صدا در ظرف خاموشی – صائب تبریزی

ازان پیچیده ام همچو صدا در ظرف خاموشی که نتواند نهاد انگشت کس بر حرف خاموشی نسازد سرمه آفاق شبگردی نفس گیرش کند چون صبحدم…

Read More..

از نمک تبسمت رنگ شراب می پرد – صائب تبریزی

از نمک تبسمت رنگ شراب می پرد در هوس نظاره ات چشم حباب می پرد چون به کرشمه واکنی نرگس پر خمار ما از مژه…

Read More..

از ناکسان وفانشنیده است هیچ کس – صائب تبریزی

از ناکسان وفانشنیده است هیچ کس بوی گل از گیانشنیده است هیچ کس از روزگار تلخ بودناله حزین از نیشکر نوانشنیده است هیچ کس بیگانه…

Read More..

از گرانجانی گران بر خاطر دنیا مشو – صائب تبریزی

از گرانجانی گران بر خاطر دنیا مشو تا توان برداشت باری بار بر دلها مشو تا نمی در جویبارت چون سبوی باده هست بار دوش…

Read More..

از غم زلف تو در دام بلا افتادیم – صائب تبریزی

از غم زلف تو در دام بلا افتادیم چه هوا در سر ما بود و کجا افتادیم بوی پیراهن مصریم که از بی قیدی در…

Read More..

از شش جهت به کعبه مقصد سبیل هست – صائب تبریزی

از شش جهت به کعبه مقصد سبیل هست در هر زمین که جاده نباشد دلیل هست دل را ز دوستان گرانجان نگاه دار بر گرد…

Read More..

از سر عشاق در زیر فلک سامان مخواه – صائب تبریزی

از سر عشاق در زیر فلک سامان مخواه اختیار از گوی عاجز در خم چوگان مخواه از جهان بی وفا با تلخرویی صلح کن نقش…

Read More..

از روی درد هر که ز دل آه می کشد – صائب تبریزی

از روی درد هر که ز دل آه می کشد بی چشم زخم یوسفی از چاه می کشد بی آه گرم نیست دل دردمند عشق…

Read More..

از دست و تیغ عشق فگارند لاله ها – صائب تبریزی

از دست و تیغ عشق فگارند لاله ها در خاک و خون نشسته یارند لاله ها در دیده بصیرت پروانه طینتان فانوس شمع چهره یارند…

Read More..

از خسیسان منت احسان کشیدن مشکل است – صائب تبریزی

از خسیسان منت احسان کشیدن مشکل است ناز ماه مصر از اخوان کشیدن مشکل است از ته دیوار آسان بیرون آمدن دامن از دست گرانجانان…

Read More..

از جلوه تو سنگ سبکبال می شود – صائب تبریزی

از جلوه تو سنگ سبکبال می شود آتش ز خوی گرم تو پامال می شود فال نگاه گرم زدن بی مروتی است بر چهره ای…

Read More..

از تب رشک تو خورشید هلالی شده است – صائب تبریزی

از تب رشک تو خورشید هلالی شده است طوبی از غیرت سرو تو خلالی شده است (خون ما گر چه حرام است چو می، خوردن…

Read More..