جواب رباعی لاجواب حضرت رودکی سمرقندی توسط حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح

جواب رباعی لاجواب حضرت رودکی سمرقندی رح توسط حضرت ابوالمعانی بیدل رح حضرت رودکی سمرقندی رح آمد بر من – که؟ یار! کی؟ وقت سحر…

Read More..

با آن که دلم از غم هجرت خونست رودکی سمرقندی

Read More..

در رهگذر باد چراغی که تراست رودکی سمرقندی

Read More..