مگـر چشم مجنون به ابر اندر است

Hits: 15

Read More..

سـر نرگس تازه از زر و سيم

Hits: 12

Read More..

چین و عرب ہمارا ، ہندوستاں ہمارا

Hits: 38

Read More..

ستمگر گشته معشوقم همه غم زین قبول دارم

Hits: 12

Read More..

تو چون ماهی و من ماهی همی سوزم بتابد بر

Hits: 21

Read More..

ایا موذ ن بکار و حا ل عا شق گر خبر داری

Hits: 9

Read More..

الا ای باد شبگیری پیام من به دلبر بر

Hits: 8

Read More..

مرا به عشق همی متهم کنی به حیل رابعه بلخی

Hits: 64

Read More..

کاشک تنم باز یافتی خبر دل رابعه بلخی

Hits: 25

Read More..

عشق دریایی کرانه ناپدید رابعه بلخی

Hits: 91

Read More..

عشق او باز اندر آوردم به بند رابعه بلخی

Hits: 75

Read More..

سر نرگس تازه از زر و سیم رابعه بلخی

Hits: 41

Read More..

خبر دهند که بارید بر سر ایوب رابعه بلخی

Hits: 10

Read More..

بروی نیکو تکیه مکن که تا یکچند رابعه بلخی

Hits: 10

Read More..

ایا موذن بکار و حال عاشق گر خبر داری رابعه بلخی

Hits: 5

Read More..

الا ای باد شبگیری گذرکن رابعه بلخی

Hits: 54

Read More..

مگـر چشم مجنون به ابر اندر است رابعه بلخی

Hits: 28

Read More..

ز بس گل که در باغ مأوا گـرفت رابعه بلخی

Hits: 102

Read More..

کاشک تنم باز یافتی

Hits: 8

Read More..

ز بس

Hits: 12

Read More..

ز بس گل که در باغ

Hits: 38

Read More..

ز بس که در باغ مأوی گرفت

Hits: 24

Read More..

خبر دهند که بارید

Hits: 5

Read More..

ترک از درم در آمد خندانک

Hits: 8

Read More..

بگو کز تشنگی خوابم ببردی

Hits: 7

Read More..

الا ای باد شبگیری گذر کن

Hits: 13

Read More..

الا ای باد شبگیری

Hits: 7

Read More..

I Am Caught In The Loves Web

Hits: 61

Read More..

I Am Caught In Loves Web So Deceitful

Hits: 27

Read More..