رابعه بلخی

کتاب رابعه بلخی را میتوان از لنک ذیل دانلود کنید!

Read More..

مگـر چشم مجنون به ابر اندر است

Read More..

سـر نرگس تازه از زر و سيم

Read More..

چین و عرب ہمارا ، ہندوستاں ہمارا

Read More..

ستمگر گشته معشوقم همه غم زین قبول دارم

Read More..

تو چون ماهی و من ماهی همی سوزم بتابد بر

Read More..

ایا موذ ن بکار و حا ل عا شق گر خبر داری

Read More..

الا ای باد شبگیری پیام من به دلبر بر

Read More..

مرا به عشق همی متهم کنی به حیل رابعه بلخی

Read More..

کاشک تنم باز یافتی خبر دل رابعه بلخی

Read More..

عشق دریایی کرانه ناپدید رابعه بلخی

Read More..

عشق او باز اندر آوردم به بند رابعه بلخی

Read More..

سر نرگس تازه از زر و سیم رابعه بلخی

Read More..

خبر دهند که بارید بر سر ایوب رابعه بلخی

Read More..

بروی نیکو تکیه مکن که تا یکچند رابعه بلخی

Read More..

ایا موذن بکار و حال عاشق گر خبر داری رابعه بلخی

Read More..

الا ای باد شبگیری گذرکن رابعه بلخی

Read More..

مگـر چشم مجنون به ابر اندر است رابعه بلخی

Read More..

ز بس گل که در باغ مأوا گـرفت رابعه بلخی

Read More..

کاشک تنم باز یافتی

Read More..

ز بس

Read More..

ز بس گل که در باغ

Read More..

ز بس که در باغ مأوی گرفت

Read More..

خبر دهند که بارید

Read More..

ترک از درم در آمد خندانک

Read More..

بگو کز تشنگی خوابم ببردی

Read More..

الا ای باد شبگیری گذر کن

Read More..

الا ای باد شبگیری

Read More..

I Am Caught In The Loves Web

Read More..

I Am Caught In Loves Web So Deceitful

Read More..