adyma Düşdi – Mollanepes

Nägehan gezerdim güli-gülşende, Gülgün ýaňaklaryň ýadyma düşdi; Alma enaryna gözüm düşende, Alma ýaňaklaryň ýadyma düşdi. Hijr elinden çekdim pygany-nala, Elip dek kamatym ogşady dala, Arzuw…

Read More..

Aňsa – Mollanepes

Hindiniň awçysy çyksa şikäre, Özge aw islemez, pil sesin aňsa; Otag ören bolsa bilbili-zara, Otaga ot salar, gül sesin aňsa. Jereniň balasyn baksaň, bejerseň, Suw…

Read More..

Gyz-Gelniň Aýdyşygy – Mollanepes

Bir gyz bilen bäs eýleýir bir gelin, Gelin aýdar: «Husnum erem bagydyr; Aşyk ähli tirsem diýer ter gülüm, Aşyk bolan bir-birine ýagydyr». Gyz hem aýdar:…

Read More..

Oýanmadyň – Mollanepes

Ýolum düşdi, geldim seniň gapyňa, «Ýar, oýangyl» diýdim, sen oýanmadyň. It-guş ah eýledi kylan zaryma, Ýatanlar oýandy, sen oýanmadyň… Daň-säherde öwser sabanyň ýeli, Men bilbilem,…

Read More..

Badam Gabaklaryňdan – Mollanepes

Sapaly söwdügim, gül ýüzli ýarym, Aýlanaýyn badam gabaklaryňdan. Boýlaryň tubydyr, kamatyň ar-ar, Gol uzadyp tutsam pudaklaryňdan. Seniň husnuň hergiz gözümden gitmez, Her niçe dalbynsam, saňa…

Read More..

Hiç Görmedim Illerde – Mollanepes

Keşt edip gezmişem pany jahany, Sen deý gözel hiç görmedim illerde; Köňlümiň aramy, menzil-mekany, Şeýda köňül joşmaz özge güllerde. Il husnuňa dahyl, görmäge zar men,…

Read More..

Owadan Gelin – Mollanepes

Eýran, Turan, arap, ajam ilinde Görmedim seniň deý owadan gelin. Jahan ragnasynda, bagyň gülünde Bolmaz özüň kimin gül beden gelin. Gözleseň, jan alar gara gözleriň,…

Read More..

Bäri Gel – Mollanepes

Saňa düşdi nazarym, söýgüli janan, bäri gel. Saçy müşk isli ýufar, sünbüli-reýhan, bäri gel. Gül beden, gülgün reň, dony zerafşan, bäri gel. Al ýaňak, kirpigi…

Read More..

Gülüstanyma – Mollanepes

Geldi galam gaşly gyz, Jilwe kylyp ýanyma; Kirpikleri tygma-tyg, Geçer meniň janyma. Men diýdim ki: «Roýy gül, Hyzmatyňda bendi gul, Gahryň goý-da, sabyr kyl, Suwsan…

Read More..

Rähm Etmezmiň Halyma – Mollanepes

Ýandyrdyň, köýdürdiň, näzli dildarym, Eý binurbat, rähm etmezmiň halyma? Rast kamaty serwi, çeşmi-hunhorym, Helal gaşyň ogşamazmy kemana? Intizaram görjek, eý peri-peýker, Husnuň mähtajydyr mahy-minewwer, Örüm-örüm…

Read More..

Bäri Gel – 1 – Mollanepes

Saňa düşdi nazarym, söýgüli janan, bäri gel. Saçy müşk isli ýufar, sünbüli-reýhan, bäri gel. Gül beden, gülgün reň, dony zerafşan, bäri gel. Al ýaňak, kirpigi…

Read More..

Köňlüm – Mollanepes

Söýdüm bir perini, isledim rahat, Talwas eýlär her dem ol ýara köňlüm; Hiç rahat görmedim, ýetişdi apat, Pyrkat içre galdy azara köňlüm. Göýä pasly-bahar açylan…

Read More..

Ner Gezgin – Mollanepes

Köňlüm, saňa nesihat, gezseň serbeser gezgin, Tany dosty-duşmanyň, öýňe bahabar gezgin, Ganym bilen garjaşsaň, daýym muştiper gezgin. Gezseň dünýä ýüzünde, dowam täze-ter gezgin, Kyrk ýyl…

Read More..

Berkarar Bolsun – 1 – Mollanepes

Bizden salam bolsun Garaoglan hana, Döwletiň eliňde berkarar bolsun. Arap at, goç ogul, zynatdyr saňa, Söýmek, münmek saňa ygtyýar bolsun. Dünýä pany saraý, başga jaý…

Read More..

Köňlüm – 1 – Mollanepes

Ajyz ser ýassykda, ymzanmaz tenim, Hoşlaşyk salamyn berendir köňlüm. Dişlerim gyjynar, ýörimiz ganym, Ol pulsyrat oýnun görendir köňlüm. Hoş galyň, gülşenli eý tämiz baglar! Toý-tomaşa…

Read More..

aý Imdi – Mollanepes

Wysalyndan gamgyn köňlüm açyldy, Pyrkatyndan elip kaddym ýaý imdi. Ýüzüň nury älem ara saçyldy, Hergiz dogmaz özüň kimin aý imdi. Muştakdyr roýuňa bu dünýä pany,…

Read More..

Biten Gyz – Mollanepes

Bag Eremde, gül-gülüstan içinde Gudrat bilen bir şahada biten gyz. Waspyňny ýaza men destan içinde, Örme saçyň ak mämäňe ýeten gyz. Seniň kimin gözel bolmaz…

Read More..

Mollanepes – Mollanepes

Gaflat ukusynda galdyň, Oýan imdi, Mollanepes! Kä sargaryp, kähi solduň, Oýan imdi, Mollanepes! Hijran bile bagr daglaşar, Seni görsem diýp çaglaşar, Söwer ýaryň çoh aglaşyr,…

Read More..

ar Bir Ýana, Biz Bir Ýana – Mollanepes

Tiri-peýkamyn gizleýir, Gaş bir ýana, göz bir ýana. Dahanyn açyp sözleýir, Dil bir ýana, söz bir ýana. Hazan aýrylmaz gülümden, Bir gazal ýazdym tilimden, Ýaşylbaş…

Read More..

Berkarar Bolsun – Mollanepes

Bizden salam bolsun Garaoglan hana, Döwletiň eliňde berkarar bolsun. Arap at, goç ogul, zynatdyr saňa, Söýmek, münmek saňa ygtyýar bolsun. Dünýä pany saraý, başga jaý…

Read More..

Heserli – Mollanepes

Näzenin kamatyň, güler ýüzleriň Bir nowça nahaldyr gülli, semerli. Piste dodaklaryň, bal agyzlaryň Altyn piýaladyr gandu-şekerli. Ak gollar synada tapmyş kemaly, On barmakda ýüzük lagl…

Read More..

Zary Bilen – Mollanepes

Toty tekellim bir peri, Sözlär şeker zary bilen. Şuňkar guşum bent eýlemiş, Her zülpüniň tary bilen. Görünse ýaryň gül ýüzi, Oltursa gije-gündizi, Ýar gelse tenha…

Read More..

aýt Arzyň, Myhman» – Mollanepes

Diýdim: «Aşyklar şasy!» Diýdi: «Aýt arzyň, myhman!» Diýdim: «Geçgil günähim!» Diýdi: «Ötdüm damja gan», Diýdim: «Tagtyň berkarar!» Diýdi: «Şeýle bipaýan». Diýdim: «Seniň deý şalar…» Diýdi:…

Read More..

Istäp Ki Gözel Ýary – Mollanepes

Istäp ki gözel ýary, gördüm ki salamatdyr, Baş goýdum aýakynda. «Tur! – diýdi – ne halatdyr?» Turdum, diýdim: «Arzym bar». – «Arz eýle adalatdyr!» Diýdim:…

Read More..

Geldi Ana Jananyň – Mollanepes

Buşluk, saňa janu ten, geldi ana jananyň, Arzuwy-wysal bilen ol näzli gadyrdanyň Isterki dowa senden, al eliňe galamdanyň, Barmakny katyp ýazgyl, ýok bolsa syýadanyň, Kagyza…

Read More..

Näzli Ýar – Mollanepes

Gara saçyň gije diýip, uklap men, Gündiz eken, çoh armanym, näzli ýar! Saba-säher wagty diýip, çaklap men, Çeşmim açsam, arman eken, näzli ýar! Gel, görüşseň…

Read More..

Gitdim – Mollanepes

Gara gözüň, galam gaşyň Tirdir diýip, gaçdym gitdim. Ýalpyldysyn gara saçyň Mardyr diýip, uçdum gitdim. Aşyk bolup, hiç gezmeýen, Lebni bilmez, gant ezmeýen, Daň-säherler hiç…

Read More..

Ol Ýylan – Mollanepes

Gara gözdür aşyklaryň guwanjy, Guran sözüň hasta janyň söýenji, Iki şamar saklap ýatyr bir genji, Genç üstünde halka guran ol ýylan. Men saňa aşyklyk lybasyn…

Read More..

Dişleriňe – Mollanepes

Dür Derýadan çyka bilmez, Nazar kylsa dişleriňe. Dowzah meni ýaka bilmez, Ýanyp men ataşlaryňa. «Leýli-Şirin saňa taýdyr» – Diýseler, ol söz bijaýdyr. Elip deý kamatym…

Read More..