من آن صیدم که می غلتد به خون در چنگ شهبازی

من آن صیدم که می غلتد به خون در چنگ شهبازی نه یارای فغان می بیند و نی راه پروازی شب است ، اما نمی…

Read More..

Cup-bearer By Ustad Khalilullah Khalili

It is night o cup-bearer, where is your wine? Where is the brightness of moon and light of your sun? The sound of the morning…

Read More..

Its Over By Ustad Khalilullah Khalili

Its over if we did not sell the soil of the sweetheart’s door Its over if we did not hear the taunts of strangers The…

Read More..

Era Of Science and Culture By Ustad Khalilullah Khalili

Today that was the era of science and culture The law of the world was is in different melody If your century was still the…

Read More..

چو گم شد پرتو عشق از دل من

Read More..

این صبح همان و آن شب تار همان

Read More..

اگر دانی زبان اختران را

Read More..

بر قله ی کهسار، درختی برپاست

Read More..

سرمایه ی عیش، صحبت یاران است

Read More..

هر ذره ی خاک من زبانی دارد

Read More..

صبح است ز خرمی جهان می خندد

Read More..

آن نیمه ی نان که بینوایی یابد

Read More..

دیدار استاد خلیل الله خلیلی با صادق سرمد

دیدار با خلیل الله خلیلی آمد آن دوست که در دیدۀ من جا دارد شـدم او را به تماشـا که تـــماشا دارد بیشتر زان که…

Read More..

Language Of The Stars By Ustad Khalilullah Khalili

Language Of The Stars By Ustad Khalilullah Khalili If you know the language of the stars Overnight, you’ll hear the secrets of the world Silence…

Read More..

دوبیتی های استاد خلیل الله خلیلی

دانلود کتاب

Read More..

با خلق نکو بزی که زیور این است خلیلی

Read More..

تا بر لب من آه شرر باری هست خلیلی

Read More..

سرمایه ی عیش، صحبت یاران است خلیلی

Read More..

ای غره به اینکه دهر فرمانبر توست خلیلی

Read More..

از مرگ نترسم که مددکار من است خلیلی

Read More..

این صبح همان و آن شب تار همان

Read More..

مرد نمیرد به مرگ

Read More..

دل در همه حال تیکه گاه است مرا

Read More..

سرمایه ی عیش، صحبت یاران است رباعی خلیل الله خلیلی

سرمایه ی عیش، صحبت یاران است دشواری مرگ، دوری ایشان است چون در دل خاک نیز یاران جمعند پس زندگی و مرگ به ما یکسان…

Read More..

بر قله ی کهسار، درختی برپاست رباعی خلیل الله خلیلی

بر قله ی کهسار، درختی برپاست بر شاخ درخت، آشیانی پیداست غم کوه و درخت، زندگانی من است بر شاخ درخت، مرغکی نغمه سراست خلیل‌الله…

Read More..

چو از دل عشق رفت آزار آید رباعی خلیل الله خلیلی

چو از دل عشق رفت آزار آید چو گل رفت از گلستان خار آید نمی بینی که چون پنهان شود مهر شب تاریک اندوه بار…

Read More..

یارب دردی که ناله آغاز کنم رباعی خلیل الله خلیلی

یارب دردی که ناله آغاز کنم شوری که سرود شوق را ساز کنم چشمی که به سوی خویش چون باز کنم آن گمشده را از…

Read More..

چون در کف روزگار گشتیم زبون رباعی خلیل الله خلیلی

چون در کف روزگار گشتیم زبون چون ساغر عشق و آرزو گشت نگون جاسوس خرد دگر چه جوید از ما گوید کزین شهر کشد رخت…

Read More..

ای بار خدای پاک دانای قدیر رباعی خلیل الله خلیلی

ای بار خدای پاک دانای قدیر دارم به تو حاجتی به فضیلت بپذیر آن را که به لطف خویش عزت دادی تا زنده بود به…

Read More..

شهرت طلبی چند به هم ساخته اند رباعی خلیل الله خلیلی

شهرت طلبی چند به هم ساخته اند چون گرگ گرسنه در جهان تاخته اند کردند به زیر پا هزاران سر و دست تا گردن شوم…

Read More..

این سنگ ملون که گهر می نامند رباعی خلیل الله خلیلی

این سنگ ملون که گهر می نامند وان آهن زردگون که زر می خوانند بی گوهر ارزنده ی معنی همه را مردان گهرسنج هدر می…

Read More..

هر ذره ی خاک من زبانی دارد رباعی خلیل الله خلیلی

هر ذره ی خاک من زبانی دارد از گردش دهر دوستانی دارد این کهنه ردای من نهان در هر چین تاج و کله جهان ستانی…

Read More..

در گلشن زندگی به جز خار نبود رباعی خلیل الله خلیلی

در گلشن زندگی به جز خار نبود جز درد و غم و محنت و آزار نبود امید نکرد گل که یاس آمد بار سرتاسر زندگی…

Read More..

آن منظر فیض صبحگاهی بنگر رباعی خلیل الله خلیلی

آن منظر فیض صبحگاهی بنگر انوار تجلی الهی بنگر در وادی نقره فام گردون هر شب آن قافله لایتنهای بنگر خلیل‌الله خلیلی

Read More..

طفلی بودم غنوده بر بستر ناز رباعی خلیل الله خلیلی

طفلی بودم غنوده بر بستر ناز برخاست ز دور نغمه های دمساز تا گوش نهادم نه صدا بود و نه ساز ای شور جوانی! تو…

Read More..

آن نیمه ی نان که بینوایی یابد رباعی خلیل الله خلیلی

آن نیمه ی نان که بینوایی یابد وان جامه که کودک گدایی یابد چون لذت فتحی ست که اقلیمی را لشکر شکنی جهانگشایی یابد خلیل‌الله…

Read More..

یارب سوزی که جسم و جان را سوزم رباعی خلیل الله خلیلی

یارب سوزی که جسم و جان را سوزم این کارگه سود و زیان را سوزم یک شعله ی جانسوز که در آتش آن خود را…

Read More..

دانی که شبان چه فتنه آغاز کند رباعی خلیل الله خلیلی

دانی که شبان چه فتنه آغاز کند آن دم که نی شبانه را ساز کند غمهای زمانه را فرو بندد در ابواب نشاط یک به…

Read More..

افسوس که زندگی دمی بود و غمی رباعی خلیل الله خلیلی

افسوس که زندگی دمی بود و غمی قلبی و شکنجه ای و چشمی و نمی یا جور ستمگری کشیدن هر روز یا خود به ستمکشی…

Read More..

عارف به دل ذره جهان می بیند رباعی خلیل الله خلیلی

عارف به دل ذره جهان می بیند آنجا مه و مهر و کهکشان می بیند کوری بنگر که چشم دانشور عصر دست و سر کشتگان…

Read More..

با خلق نکو بزی که زیور این است رباعی خلیل الله خلیلی

با خلق نکو بزی که زیور این است در آینه ی جمال، جوهر این است آن قطره ی اشکی که بریزد بر خاک بردار که…

Read More..

هر صبح که کردیم به غم شام گذشت رباعی خلیل الله خلیلی

هر صبح که کردیم به غم شام گذشت هر جور که دیدیم ز ایام گذشت آلام اگر دست ز ما باز نداشت ما پیر شدیم…

Read More..

در باغ جهان تو هم گل زیبایی رباعی خلیل الله خلیلی

در باغ جهان تو هم گل زیبایی بویا و دل انگیز و چمن آرایی عمری ست که گلهای دگر می خندند این غنچه ی تر…

Read More..

ای سرو روان بیا که دستت بوسم رباعی خلیل الله خلیلی

ای سرو روان بیا که دستت بوسم لبهای ظریف می پرستت بوسم گر من نخورم تو باده در جامم ریز تا مست شوم دو چشم…

Read More..

عزیزان چون بدان ساحل رسیدند رباعی خلیل الله خلیلی

عزیزان چون بدان ساحل رسیدند ز همراهان خود یکدم بریدند چنان از صحبت ما دل گرفتند که سهوا هم به سوی ما ندیدند خلیل‌الله خلیلی

Read More..

پیران که چنین مقام و حرمت دارند رباعی خلیل الله خلیلی

پیران که چنین مقام و حرمت دارند زان نیست که یک دو دم قدامت دارند این حرمت از آن است که آنها دو نفس در…

Read More..

از ابر سیاه لعل و گهر می ریزد رباعی خلیل الله خلیلی

از ابر سیاه لعل و گهر می ریزد وز دیده ی من خون جگر می ریزد بی روی تو از هر مژه ام در گلشن…

Read More..

دل در غم عشق تو برومند بود رباعی خلیل الله خلیلی

دل در غم عشق تو برومند بود در پرتو دیدار تو خرسند بود بگذاشته ام در کف و گویم هر روز در شهر شما بهای…

Read More..

ای سرو روان که نخل امید منی رباعی خلیل الله خلیلی

ای سرو روان که نخل امید منی وی مایه ی جان که عمر جاوید منی در شهر شما که آسمان پر ابر است مهتاب منی،…

Read More..

کشتند بشر را که سیاست این است رباعی خلیل الله خلیلی

کشتند بشر را که سیاست این است کردند جهان تبه که حکمت این است در کسوت خیرخواهی نوع بشر زادند چه فتنه ها، مهارت این…

Read More..

بی دولت عشق زندگانی نفسی ست رباعی خلیل الله خلیلی

بی دولت عشق زندگانی نفسی ست هنگامه ی عشرت جوانی هوسی ست بی باد بهار جای گل در گلشن یا دسته ی خار خشک یا…

Read More..

از بس خوش و مست و دلربا می آیی رباعی خلیل الله خلیلی

از بس خوش و مست و دلربا می آیی چون باد بهار جانفزا می آیی دل خانه ی عشق توست آبادش دار چون خانه خراب…

Read More..

دل در همه حال تکیه گاه است مرا رباعی خلیل الله خلیلی

دل در همه حال تکیه گاه است مرا در ملک وجود پادشاه است مرا از فتنه ی عقل چون به جان می آیم ممنون دلم…

Read More..

ای غره به اینکه دهر فرمانبر توست رباعی خلیل الله خلیلی

ای غره به اینکه دهر فرمانبر توست وین ماه و ستاره و فلک چاکر توست ترسم که ترا چاکر خویش پندارند آن مورچگان که رزقشان…

Read More..

گر خاک در یار نفروختیم گذشت رباعی خلیل الله خلیلی

گر خاک در یار نفروختیم گذشت گر طعنه ی اغیار شنفتیم گذشت آن سوز که در سینه ی ما پنهان بود گفتیم گذشت، گر نگفتیم…

Read More..

تا بر لب من آه شرر باری هست رباعی خلیل الله خلیلی

تا بر لب من آه شرر باری هست بر ساز شکسته ی دلم تاری هست درهای امید را اگر بربستند تا مرگ بود رخنه ی…

Read More..

یارب به کسانی که جگر سوخته اند رباعی خلیل الله خلیلی

یارب به کسانی که جگر سوخته اند یک عمر متاع درد اندوخته اند خاکم به هوای آن جوانمردان کن کز هر چه بجز تو دیده…

Read More..

دی شاخ شکوفه در چمن می خندید رباعی خلیل الله خلیلی

دی شاخ شکوفه در چمن می خندید بر سنبل و نسرین و سمن می خندید از دور سپیده ی سحر را دیدم بر روز خود…

Read More..

آن ماه سخن ز بامیان می گوید رباعی خلیل الله خلیلی

آن ماه سخن ز بامیان می گوید اسرار گذشته ی جهان می گوید دل قصه ی عشق او ز چشمش پنهان از موی شنیده بامیان…

Read More..

ما مرغ اسیر بی پر و بال توییم رباعی خلیل الله خلیلی

ما مرغ اسیر بی پر و بال توییم هر جا که روی چون سایه دنبال توییم گر خسته شدی ز راه، دل مرکب توست حمال…

Read More..