Beki Seýtäkowa – Kerim Gurbannepesow

Roman yzyndan täze roman, Hekaýa yzyndan täze hekaýa… Iller iki ýylda bir powest ýazsa, Sen her haýsyn ýetireňok iki aýa. Şonda-da eliňden çykan keşdeler Gyzlary…

Read More..

Goja – Kerim Gurbannepesow

Aýlawda otyrdym. Çat maňlaýymda Otyrdy çalsakgal, paýhasly garry. Atlar goýberildi. Dor bilen gyr at. Ne doruň ugry bar, Ne gyryň ugry. Hersiniň üstunde bir çapyksuwar…

Read More..

Okyjynyň «altynyň Biri» Hakyndaky Sowallaryna Jogap – Kerim Gurbannepesow

Gyzlaryň gowusy gyşyk çatmadan çykar. Nakyl Çatmadan çykanda gyzlaryň gowsy, Gupbadan eşdiler sazlaryň gowsy. Bir gupba ýüz öýe ýaýradar buşluk. Gyşyk çatmalarda oýanar ýaşlyk. Bir…

Read More..

Söýgi – Kerim Gurbannepesow

Bir mahal bir ýigit söýdi bir gyzy. Her haýsy bir enäň ýeke-ýalňyzy. Ýa-da Nejep oglan söýdi Nigäri. Her haýsy bir ataň ýeke-dikrary. Dagyň bir jülgesin…

Read More..

Zerurlyk – Kerim Gurbannepesow

Islän menziliňe ýetmegiň üçin Näçe ajap ýollar bolsa dünýäde, Şonça-da azaşman gitmegiň üçin Öwrenip geçmeli ýoda kän, ýoda. Menzilleri uçup geçmegiň üçin Näçe mümkinçilik bolsa…

Read More..

Döwür Beýle Däldir – Kerim Gurbannepesow

Dünýe döräp, heniz şeýle ajaýyp döwür bolan däldir. Emma käbir naýynsaplar özleriniň ähli aýyplaryny döwrüň ustüne atýarlar. (Ýaşulular Sowetiniň maslahatynda bir gojanyň aýdanyndan) – A-gyz,…

Read More..

Hereket – Kerim Gurbannepesow

Bilemok, bilemok, Nämüçin durun… Bileňok, bileňok, Nämüçin dursuň… Ýa yza gideli ýa-da ileri – Gyrmyldasak bolýar. Durmaklyk gursun!

Read More..

Peýzaž Goşgusy – Kerim Gurbannepesow

Kärdeşler, az ýazýas peýzaž goşgusyn. Megerem köpüräk ýazylsa ýagşy. Men birin ýazmakçy. Edil işikde Aýdym aýdyp otyr bir garry bagşy. Çynar atly bagşy, Müň ýaşly…

Read More..

Ussa – Kerim Gurbannepesow

Ol ussa bir ajap minara gurdy Bulutlaň göwsünden emip dur başy. Göýä «sünnälenen sarymtyl çyrpy – Keşdeden doňup dur Töwerek-daşy. Gün şöhlesi düşse haýsy tarapdan,…

Read More..

Aňsat Bilen Kyn – Kerim Gurbannepesow

«Men, men» diýmek üçin ýekeje gezek Dodagy dodakdan göterip bilsek – Dünýäni «men» bilen doldurmak mümkin. «Men, men» diýmek aňsat. «Sen, sen» diýmek kyn «Sen,…

Read More..

Gamsyz Goşgy – Kerim Gurbannepesow

Göterildi şu gün göwnümiň yşgy. «Gel, ýazaýyn – diýdim – Gamsyzja goşgy…» Kömelek agtaryp bir topar çaga, Dyrmaşýar ýokaryk, Inýär aşaga… Ýanýar göreçlerde bigamlyk ody….

Read More..

Mukaddeslik – Kerim Gurbannepesow

Iň uly Söýgini görkezdi ykbal. Men mundan ýokarda görmändim Söýgi: Bar gaýgym guçmakdy Başky söýgüde. Bu söýgüde weli – Guçmazlyk gaýgy. Iň uly Hasraty görkezdi…

Read More..

Säheriň Gymmaty – Kerim Gurbannepesow

Her Döwür Bir döwür bolar ekeni. Görmän geçiräýsem bir ajap filmi, Nije günläp etmişime ökünip, Gynanyp ýörenim düýn-öňňün dälmi? Her döwür Bir döwür bolar ekeni….

Read More..

Be-Eý! – Kerim Gurbannepesow

Ynha bir mele, gelin, gözleri çanak ýaly, Gabagy gaýmak ýaly, syraty baýdak ýaly. Gün ýerinde durmaýar, Aý ýerinde durmaýar. Aý geçýär, ýyllar geçýär, mele gelin…

Read More..

Güller – Kerim Gurbannepesow

Howlymyň içinde bir bölek ýere Gül ekdim. Lowurdap açyldy bary. Birisi gyrmyzy, birisi gara, Birisi mämişi, birisi sary. Şu gün gapymyzdan geldi bir myhman, Geleni…

Read More..

mrüň Manysy – Kerim Gurbannepesow

Ýalaňaç dogduň adamzat Indi saňa don gerek Magtymguly Aglap dünýä inýäň adam diýen zat: Onsoň agyň gülkä garyşan gerek. Ýöne weli gülkä garyşmak üçin Ýurt…

Read More..

Sosna Agajynyň Öňünde – Kerim Gurbannepesow

Ýaraýarsyň haýyra-da, şere-de: Seni öwrüp bolýar switere-de. Seni öwrup bolýar Akja jempere, Gökje jempere, Geýdirmeklik üçin hol barýan gyza, Ýanyndaky kempire.. Seni öwrüp bolýar Oka,…

Read More..

aýna» Teležurnalynyň Täze Ýyl Sanynda Okalan Goşgy – Kerim Gurbannepesow

Näme arzuwym bar Aýal-gyzlara – Aýna gelinlere, Aýna gyzlara? Aýna gözellere ilki arzuwym Iki sany ganat: Zähmet hem Edep. (Şol iki ganaty edinmeseler – Alysa…

Read More..

Bergi – Kerim Gurbannepesow

Bu dünýäden ýagşy adam ötende – Gyýylýaryn bir ýyldyzyň ýitenne. Ýitýär ýaş ýyldyzlar, garry ýyldyzlar. Iň gerek ýyldyzlar, Saýry ýyldyzlar. Tirkeşip, tirkeşip, ýitýärler olar. Arzuwlary…

Read More..

Janaga Tarap – Kerim Gurbannepesow

Eý sen goşgymyzyň köne formasy, Gel bärik ýene bir synaga tarap. …Maňa çal beripdi çölüň Hurmasy, Ellerim uzapdy çanaga tarap. Gum gyzynyň ady bolarmy Hurma?…

Read More..

Pähim Pursatlary – Kerim Gurbannepesow

…Bu neneň, bu niçik söýgi bolýarmyş. Onuň eýesi bar, seniň hem eýäň. Ezizi garaşýar onuň öýünde. Saňa-da garaşýar bir eziz aýal. Ýeri, onda näme Beýdişip…

Read More..

Wagt Bilen Gelin – Kerim Gurbannepesow

…Şol diýip Ýüz ýigit düşüpdi yşka, Gyz bolsa birine beripdi göwün. Toýda Tutuş oba gülüpdi… Ýöne Togsan dokuz ýigit Aglapdam şo gün… Şeýdip oba gyzy…

Read More..

Asyrlaryň Yzasy – Kerim Gurbannepesow

Synyp-synyp dürli reňkli baýdaklar, Yzda galdy pajygaly uzaklar… Ýöne weli şonda-da Puşkine degen oklar Heniz-henizem gelip, Ýüregime degip dur. Geçip-geçip ötlem -ötlem aý-ýyllar, Yzda galdy…

Read More..

Duýgy – Kerim Gurbannepesow

Barýansyň, Moskwaň bir köçesinden. Öňüňden çykandyr ak sakgal goja. – Atam, Wahtangowa nädip gitmeli – Oglum, bu tarapda Wahtangow küje! Gös-göni yzyda öwrül-de şundan, Pylan…

Read More..

Myrat Bilen Aksoltan – Kerim Gurbannepesow

(Juma Ýazmyradowyň toý saçagyna kiçijik çelpek.) Haýsysynyň adyny ilki bilen tutsamkam – Aksoltan bilen Myrat, Myrat bilen Aksoltan. Biri – dostumyň ogly, biri – dostumyň…

Read More..

ahyr – Kerim Gurbannepesow

Dünýäde köp boldugyça uly şahyr kişiler, Dünýäň bagty beýgeler, dert-azary kiçeler, Şeýledigin bilýändirler ähli menden ulular, Bilsin menden kiçiler. Şahyryň şahyrlygy näme bilen ölçeler? Ony…

Read More..

Bägül – Kerim Gurbannepesow

Sataşypdym Saňa maý güni irden – Sen aňyrdan çykdyň, Men bardym bärden… Ondan bäri geçdi ýüz toý, ýüz ölüm, Toýda-da, ýasda-da bolduň sag elim. Toýlarda…

Read More..

Gün Tutulanda – Kerim Gurbannepesow

Bu goşgymda sazlaşyk ýok Şu günki ahwal ýaly… Howanyň ýüzi duşnüksiz Jogapsyz sowal ýaly. Jahan ýympyk, yşnaksyz Jygyllykda satylýan çal ýaly. Ne-hä bir gündiz ýaly,…

Read More..

mrümde Bir Gezek Ýalan Sözledim – Kerim Gurbannepesow

Köne soldatyň öýünde. Ömrümde bir gezek ýalan sözledim, Bagyşla, köşegim, bagyşla meni. Nädip aldamaýyn, saňa dözmedim. Durmuşda hemme zat bolýan ekeni. …Onda ýaşajykdyň. Dil bitip…

Read More..

Synag – Kerim Gurbannepesow

Dostuňa dostdugyň tanaýyn diýseň, Dostuňy hem alyp, daga gel, daga. Sen daga çykaňda ol tyrpyp gaýtsa Senem yzy bilen togalanmaga Ýekeje dem salym ikirjiňleseň –…

Read More..

tokmagyň» 50 Ýaşynyň Dabarasynda Okalan Goşgy – Kerim Gurbannepesow

Ýarym asyr bäri Watan öňünde Zähmet çekýäň gije-gündiz, Tokmagym Ýöne weli naçe zähmet çekseň-de, Öňümizde iş kän heniz, Tokmagym. Dogry ýoldan egrä ýazýanlar-da kän. Pul…

Read More..

Dehlewiniň 700 Ýyllygynda Dehlewiçe Dörän Setirler – Kerim Gurbannepesow

Seniň gözleriňden ganyp bilemok. Megerem, bu dertden eräp giderin. Gijeler gözüme uky gelenok, Gözýaşym gutaryp gurap giderin. Öwlýa Sen. Daşyňda pyrlanyp ýörün. Kowsaň-da, maslygmy süýräp…

Read More..

Hat – Kerim Gurbannepesow

Köçäň ugrunda poçta ýaşşigi. Bir köçäň ini menden daşlygy. Göýä diwara gonan gögerçin, Eýeläp otyr bir köçäň burçun. Öňümde stol, elimde galam – Işläp otyryn……

Read More..

Oýlanma Baýry – Kerim Gurbannepesow

Reňbe-reň öwüsýär Aşgabat baýry. Ýüpekdi bägüli, mahmaldy çaýry. Ortasynda fontan. Çepinde howdan. Öňümde derweze. Al-ýaşyl meýdan. Derwezäň ýüzünde (harplary saýry) Gülden örülipdir. «Oýlanma baýry». Baýryň…

Read More..

adygärlik Surat – Kerim Gurbannepesow

Ýene-de Gün dogdy. Paýlandy poçta. Gyzdan hat gelipdir… kyrk sekiz ýaşda. Ýazmak gadagan däl. Gelibersin hat. (Başga näm işiň bar, Jogap ber-de ýat…) Pylanowa Jemal……

Read More..

Ahat Bilen Muhat – Kerim Gurbannepesow

– Başdaşym Aýjemalym Şeýle bir owadandy. «Sen owadan däl!» diýip, Alyp gitdi goşuny. Ikinjim Akjemalym Çalasowat, nadandy, Çatyp bilmän geçirdi Iki sözüň başyny… Üçünjim Güljemalym…

Read More..

Garraýarys – Kerim Gurbannepesow

Stareýem Paruýr Sewak Stareýem dorogoý. Paruýr Sewak Garrap barýas, şahyr aga, Garrap barýas görnetin. Ýogsa Sen Paruýr Sewaga Öýkünmezdiň ahbetin. Gyt däl ahyr kitaplarda başga-başga…

Read More..

Meniň Teoriýam – Kerim Gurbannepesow

«Setirsiz bir günüm geçmesin!» diýip, Setir hatyryna setir düzmedim. Setirlermi begenjimden gözledim, Setirlermi gynanjymdan gözledim. Gözledim olary il şatlygyndan, Gözledim olary il hasratyndan. Şol iki…

Read More..

ahyryň Gözi – Kerim Gurbannepesow

Illeriň gözünden üýtgeşik däldir Şahyryň gözi. Edil seňki ýaly Ak, Gara köldür Şahyryň gözi. Emma şol Gara, Ak sereden çagy, Has ýagşy saýgarar garany, agy….

Read More..

Bagtlylyk Hakynda – Kerim Gurbannepesow

Işçiniň alypsatar goňşusyna açyk haty Diýdiň sen: «Işçiler nädip oňýarka Alýanja şojagaz aýlygy bilen?..» Emma weli işçiň günlük baýlygyn Deňäp bilmen ýyllyk baýlygyň bilen. Seniň…

Read More..

Gyrgyz Ýüregi – Kerim Gurbannepesow

Gyrgyz şahyry Guwançbek Mälikowa Aladagyň başy bolsa-da ala, Gyrgyz ýüreginde görmedim ala. Gyrgyz ýüreginiň päkizeligi Ak gardan-da päkdir ýüzlerçe ýola. Ýa-da ak garlar hem päkizeligi…

Read More..

mrüme Pent – Kerim Gurbannepesow

Şahyr! Şahyrlygyň çyn bolýan bolsa, Sönüp, ýanyp, ýene sönüp, ýanyp git. Ynsanlyk ýazgydyň çuň bolýan bolsa, Gara ýere çümüp, çykyp, çümüp git. Hem akyl ber,…

Read More..

Täze Ýyl Arzuwlary – Kerim Gurbannepesow

1 Ýagyşyň ýagmagy başarşy ýaly, Aý, Günüň dogmagy başarşy ýaly, Derýalaň akmagy başarşy ýaly, Ýyldyrymyň çakmagy başarşy ýaly, Biziň hem (bolsak-da haýsy hünärde!) Ýagmagmyz, Akmagmyz,…

Read More..

8-Nji Mart Degişmesi – Kerim Gurbannepesow

Gara ýeriň üstünde, Gök asmanyň astynda, «Heleý» diýilýän sözi Kim tapdyka aslynda? Ol sözi ilki tapan Ne-hä daýhan, ne çopan. Diýýärler: ilki sapar Ol gödek…

Read More..

Döredijilik Diýilýän Zada – Kerim Gurbannepesow

Sözlerim çaklamak däl, Mysalda göz ýetirmek: Bir durşuňa durdugyň – Bir durşuň saklamak däl, Şol durşuňam ýitirmek.

Read More..

Hoşlaşyk – Kerim Gurbannepesow

Duşuşyp günleriň täzesi bilen, Hoşlaşyp günleriň könesi bilen, Şujagaz ömrümde, gysga ömrümde Ajy, süýji günleň känisi bilen Hoşlaşdym. Hoşlaşdym baş Söýgi bilen – Ähli sonalaryň…

Read More..

Poeziýa – Kerim Gurbannepesow

Diýýärler: Poeziýa – güldürmek üçin däl, Diýýärler: Poeziýa: – aglatmak üçin däl. Şu diýilýän çynmyka? Aglatmak üçin däl bolsa, Güldürmek üçin däl bolsa, Onda ol…

Read More..

Wesýetler Boýunça – Kerim Gurbannepesow

Çagakak «Aglamak utanç!» diýdiler. Jahylkak «Aldamak utanç!» diýdiler. Şeýdip endik etdik aglamazlyga. Şeýdip endik etdik aldamazlyga. Diýdiler: «Köplükde gägirmek aýyp». Diýdiler: «Köçede sygyrmak aýyp». Diýdiler:…

Read More..

Anonimçä – Kerim Gurbannepesow

Dünýäniň ýüzünde atsyz adam ýok. Atsyz zadam ýok. Durda Durdy diýýäs, Sergeýe Sergeý, Tagta tagta diýýäs, taýaga taýak. Serçä diýýäs, torgaýa torgaý, Aýaga aýak, Kellä…

Read More..

Gar – Kerim Gurbannepesow

Garyň tagamyna hemmämiz belet, Iň şirin, in tämiz, iň sowuk suw ol. Bedreläp-bedreläp ak gar eredip, Gyzlar oňa ýüpek saçlaryn ýuwar. Garyň ýagyşyna hemmämiz belet….

Read More..

Meniň Gelnim – Kerim Gurbannepesow

Gagauz şahyrynyň äheňinde Meniň bir gelnim bar. Şeýle bir gelin – Beýle ajap gelin dünýäde ýokdur, Şeýle bir naharlar bişirýär welin, Kekre-de oň ýanda tagamlyrakdyr….

Read More..

Pursatlar – Kerim Gurbannepesow

Kämahal şeýle bir gepläsim gelýär, Küýseýän şeýlekin hemsyrdaş adam – Dyzba-dyz oturyp şol adam bilen, Geçmiş elipbiýin hetjikläp «A»-dan, «Ýa» harpyna çenli çözläsim gelýär. Isle…

Read More..

Biziň Işimiz – Kerim Gurbannepesow

«Meniň, nä işimmiş bu zatlar!» diýýäs. Ol ýalňyşýar. Diýýäs: «Meniň nä işim!» Ol ýaňraýar. Diýýäs: «Meniň nä işim!» Ol aldaýar. Diýýäs: «Meni aldanok, Illeri aldaýar,…

Read More..

Gara Tüňçäniň Başynda Ak … – Kerim Gurbannepesow

Murgabyň kenarynda murgaply daýhan bilen Bir tüňçe gök çaý içdik bir kesemen nan bilen. Tüsse siňen gök çaýyň aýry bolýar lezzeti. Ol ýene-de gaýnatdy, soň…

Read More..

de Bir Algylynyň Bergili Bilen Gürrüňi – Kerim Gurbannepesow

Şojagaz pulumy tapyp ber, goňşy, Gapyda odun ýok, saçakda çörek. Hanha, çagalary özüň gör, goňşy, Hersiniň agzyna bir lukma gerek. – Wah, wah, düşünýän-le!.. Wiý-le,…

Read More..

u Stoluň Başynda – Kerim Gurbannepesow

Ýazdym Seniň akylyňy apalap Şu stoluň başynda. Gök çaý bilen köp iýipdiň şokolad, Şu stoluň başynda. Synlap bugdaý ýaly agraslygyňy Ýüz stoluň başynda, Wasp etdim…

Read More..

Açyş – Kerim Gurbannepesow

Başarsa – Her adam açyş etmeli, Aýdaly – Nýutonyň açyşy ýaly. Ýöne weli şeýle açyşa çenlem Seniň her ädimiň açyşdan doly. Emersiň. Ösersiň. Emedeklärsiň. Dek…

Read More..

Dutar Bilen Ajal – Kerim Gurbannepesow

Mylly aga bagyşlaýaryn. «Aýal bagşy» poemasynyň temasyna wariasiýa. Ölüm ýassygynda ýatyrdy ene. Gapyň agzynda-da otyrdy Ajal. Ene balasyna ýüzlendi ýene: «Getir Dutaryňy, Çal, köşegim çal!…

Read More..

Idegsiz Mazaryň Başujunda Gojanyň Aýdany – Kerim Gurbannepesow

Ulusyny sylamak kiçiniň däbi, köşek. Ölüsini sylamak – diriniň däbi, köşek. Ölüsini hormatlap bilmeýän dirileriň Ölendenem has ozal Öldügi dälmi, köşek?

Read More..

Peýzažly Oýlanma – Kerim Gurbannepesow

Ýaz geldi. Üýtgeşdi säheriň mähri. Ýylady gödeňsi, sowuklaç şapak. Ýere mähir girdi. Mähriň demini Agaçlaň köküne içirdi toprak. Göýä topar-topar göwreli gelin – Ýognan ýaly…

Read More..