آهـــوچـشمو چې یې زړه په افسون وکیښ – حمید مومند

آهـــوچـشمو چې یې زړه په افسون وکیښ هــــغوســــرلــــه ودانــۍ په هامون وکیښ انتظار یی دنــــــرګس ګـــــونــــه کـــړه زیـړه سروی ســــرپـــسی لــه باغه بیرون وکیښ دا…

Read More..

ډیـــــرمـــــې مــــــه اړوه په توراو سپین صنمه – حمید مومند

ډیـــــرمـــــې مــــــه اړوه په توراو سپین صنمه چــــــې خــوني به په خپل ځان شم ستا له غمه چې چیچلی دې دعشـــــق بـــــی دمــــه مـار یم…

Read More..

دداغلي زړه له آهــــــــه شـــــــم څــــه شـــــان چُپ ؟ – حمید مومند

دداغلي زړه له آهــــــــه شـــــــم څــــه شـــــان چُپ ؟ د چمن پــــــه ګــــــــلونـــــــه وي بـــلبــــــلان چــُپ خلاص شي بیا لکه تـــــورزن دټـــــــول له منځه که…

Read More..

خط په مخ د صـــنم راغی کـــــــه سپوږمی شوه په هاله کې – حمید مومند

خط په مخ د صـــنم راغی کـــــــه سپوږمی شوه په هاله کې دا یی غاښ بــــه خوله کې زیب کا که ژاله شوه په لاله…

Read More..

دد ښنه په مرګ هالــه کـــــوه ښـــــــادۍ – حمید مومند

دد ښنه په مرګ هالــه کـــــوه ښـــــــادۍ کـــــه فــــرمــــان لــــری دخپــــلې آزادۍ چې د بل په نامرادۍ کې مراد غـــواړې دا سبـــــب ګڼــــــه دخپــــلې نــــامــرادۍ…

Read More..

ربـــــــه زړه د رقیــــــــب نــــرم په احسان کړی – حمید مومند

ربـــــــه زړه د رقیــــــــب نــــرم په احسان کړی دا هندوراباندی څـــــه خــــو مسلمـــان کړې زما صبر تیره تــــــــوره کـــــړی پـه عشق کی رقیبان ورباندی غوڅ…

Read More..

غره مه شه که په پښو دی نا خوال پریووت – حمید مومند

غره مه شه که په پښو دی نا خوال پریووت د سیلاب له پایبوسیه دیوال پریووت په هجران کې به مې تیر له حلقه نه…

Read More..

محــــــبت کــــــړم دخــــوبانــواوښ پــه نته – حمید مومند

محــــــبت کــــــړم دخــــوبانــواوښ پــه نته د هــــــر چــــــا د ظلم بار وړم بـــــــې منـــــــته د ښکاری په دودجــــاروځم تــــــرهـــر بوټی درسته ورځ د یــــــــوه ښـــــــــــکار…

Read More..

یـــــرمـــــې مــــــه اړوه په توراو سپین صنمه – حمید مومند

یـــــرمـــــې مــــــه اړوه په توراو سپین صنمه چــــــې خــوني به په خپل ځان شم ستا له غمه چې چیچلی دې دعشـــــق بـــــی دمــــه مـار یم…

Read More..