ناز دارد نازنینم به زمهرویان شهر

Read More..

مینالد می زارد میسوزد سازد

Read More..

شنیدم اینزمان گرم است جانا رنگ بازارت

Read More..

قصه فرهاد و مجنون سرگذشتی دوش بود

Read More..

سپاهی خاکم نه مرگ باکم

Read More..

در محیط دام بلبل آرزوی وصل چیست

Read More..

چه محبتها برم مادر کشیدی

Read More..

چو کبک خوشخرام رفتار ای کبک دری داری

Read More..

چه آتش نهانی بتن دارم امروز

Read More..

چه دستبرد خزان زد مگر بکشور دل

Read More..

جشن استقلال ماست روز افتخار ماست

Read More..

چکنم نبود قسمت بوصال یار مارا

Read More..

جای ما رندان بجز عشرتگه میخانه نیست

Read More..

تندی خویش ز تندی خانمانم کل بسوخت

Read More..

تا مرغ دلم در گرد زلف تو یار است

Read More..

تندی خویش ز بس دیدم دل جانم بسوخت

Read More..

بسکه خیال عارضش برده قرار از دلم

Read More..

بسکه رنج و غصه بردم در جفایش عمر ها

Read More..

بسکه با ما جور بیحد یار جانی میکند

Read More..

بتو دلستان شرین هوس هزار دارم

Read More..

بر بود دل ز دستم صنمی به بی حجابی

Read More..

با هرکی روبرو شوی مات میشود

Read More..

باز دل دیوانه گی از یاد دلبر میکند

Read More..

ایکه در میزان زدی مانند عقرب نیش مارا

Read More..

با رقیب سفله از ما اینقدر گو ای صبا

Read More..

امروز صبا مرگ که آید بسراغم

Read More..

ایدل بگو برای چه اینکار میکنی

Read More..

امر خداست صلح اگر میکنی قبول

Read More..

آتشین لعلش ز حسرت ناتوانم کرده است

Read More..

از شوق لبش کردم از غنچه تر بوسه

Read More..

استقبال حضرت حبیب الله بلبل رح از غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

گوهر نایاب گوهر نایاب من ای یار ناپیدا بیا جای کس مهمان مشو امشب بسوی ما بیا رفتن بیهوده هر جا جانمن زیبنده نیست هر…

Read More..

ادب پسند بیاران انجمن باشید حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

از دشمن این درس خطا یاد مگیر حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

افسوس که یار یار دارد حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

اقرار میکنم که گنهکار بود دل حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

الهی از کراماتت الهی حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

آنکه او را منصب سر خیل خوبان میرسد حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

ای دست ز دست دل بشکسته قلم گیر حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

ای مرغ خوشنوا بجمن داستان بساز حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

با نقد داغ با تو خریدار بود دل حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

بنازم ذات پاک حضرت معبود سبحان را حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

بیار باده که هستیم ما خراب دیگر حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

تا که آنسرو روان از پیش چشمم دور شد حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

چند توئی بیخبر زینهمه فریاد ها حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

تو ماه بینظیری یا آفتاب تو حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

حریف بلبل داستانسرا هر کس نخواهد شد حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

چه کنم نبود قسمت بوصل یار مارا حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

در ذوق تمنای تو دیوانه دل ما حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

در گیسوی یار دل به بستم عمری حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

در هجر تو از بسکه بخون تر شده است دل حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

دلا از زندگی بیزارم امشب حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

دو زلف چو زنجیر تو ذولانه ماست حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

ره پر خطر است در رهم یار تو شو حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

ز غم گریبان دریدم امشب مثال مجنون ز عشق لیلا حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

زاندم که وجود خویش بشناخته ام حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

زندگی ننگین را مردان ندارد کار هیچ حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

سر دفتر خوبان جهان یار توئی حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

سیه چون روز من زلف شب او حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

شبهای وصل ماجرای دارد حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..

صبا از ما بگو آندلبر پر تمکین را حضرت حبیب الله بلبل رح

Read More..