درین دبستان به سعی‌ کامل نخواندم افسون نقش‌ باطل – ابوالمعانی بیدل

درین دبستان به سعی‌ کامل نخواندم افسون نقش‌ باطل کمالم این بس ‌که نام بیدل به خط استاد می‌نگارم

Read More..

در زمین آرزو بیدل املها کاشتیم – ابوالمعانی بیدل

در زمین آرزو بیدل املها کاشتیم لیک غیر از حسرت نشو و نمایی برنخاست

Read More..

دانه را بیدل ز فیض سجده‌ریزیهای عجز – ابوالمعانی بیدل

دانه را بیدل ز فیض سجده‌ریزیهای عجز نیست بی نشو و نما از خاک سر برداشتن

Read More..

خطاست بیدل زتنگدستی به فکرروزی الم‌پرستی – ابوالمعانی بیدل

خطاست بیدل زتنگدستی به فکرروزی الم‌پرستی چو کاسه ‌هر کس به ‌خوان‌ هستی ‌دهن‌ گشوده ‌است ‌آش دارد

Read More..

حق ادای رموز از قلم طلب بیدل – ابوالمعانی بیدل

حق ادای رموز از قلم طلب بیدل که حرف دل به زبانهای لال می‌گذرد

Read More..

چیده‌ام از خویش بر غفلت بساط آگهی – ابوالمعانی بیدل

چیده‌ام از خویش بر غفلت بساط آگهی این حباب آیینهٔ دل دارد اما بیدل است

Read More..

چو موج اگر همه تسلیم‌گل‌کنی بیدل – ابوالمعانی بیدل

چو موج اگر همه تسلیم‌گل‌کنی بیدل هنوزگردن تمهید دعوی‌ات عصبی‌ست

Read More..

چو ابر دست به دامان اشک زن بیدل – ابوالمعانی بیدل

چو ابر دست به دامان اشک زن بیدل مگر به ‌گریه برآید سیاهی‌ات ز گلیم

Read More..

چنان محو تماشای گریبان خودم بیدل – ابوالمعانی بیدل

چنان محو تماشای گریبان خودم بیدل که پندارم خیال او سری دارد به زانویم

Read More..

جهان را صید حیرت کرد جوش ناله‌ام بیدل – ابوالمعانی بیدل

جهان را صید حیرت کرد جوش ناله‌ام بیدل همه زنجیرم اما در نقاب شیون خویشم

Read More..

تیغ برکف استاده‌ست صرصر اجل بیدل – ابوالمعانی بیدل

تیغ برکف استاده‌ست صرصر اجل بیدل همچو شمع در هر جا سر برآوردگردن

Read More..

تظلم در عدم بهر چه می‌برد آدمی بیدل – ابوالمعانی بیدل

تظلم در عدم بهر چه می‌برد آدمی بیدل درین حرمان ‌سرا می‌داشت گر فریادرس هستی

Read More..

تا نگردید در این عرصهٔ تشویش هلاک – ابوالمعانی بیدل

تا نگردید در این عرصهٔ تشویش هلاک همچو بیدل حذر ازکوشش بی باک کنید

Read More..

پیکرت خم‌ کرد پیری از فنا غافل مباش – ابوالمعانی بیدل

پیکرت خم‌ کرد پیری از فنا غافل مباش سخت نزدیکست بیدل سجده با ساز رکوع

Read More..

بی‌محاباکیست بیدل از سر ما بگذرد – ابوالمعانی بیدل

بی‌محاباکیست بیدل از سر ما بگذرد چون شکست آبله یک قطره دریاییم ما

Read More..

بیدل‌، اگر دست ما ز جام تهی شد – ابوالمعانی بیدل

بیدل‌، اگر دست ما ز جام تهی شد پای طلب‌ کی شود ز آبله مأیوس

Read More..

بیدل نکشیدم الم هرزه نگاهی – ابوالمعانی بیدل

بیدل نکشیدم الم هرزه نگاهی آیینهٔ راحتکدهٔ رنگ شکستم

Read More..

بیدل من و آن دولت بی‌دردسر فقر – ابوالمعانی بیدل

بیدل من و آن دولت بی‌دردسر فقر کز نسبت او چینی خاموش سفال است

Read More..

بیدل‌ گر آگهی سبب‌ گریه‌ام مپرس – ابوالمعانی بیدل

بیدل‌ گر آگهی سبب‌ گریه‌ام مپرس بیکار بود ذوق ندامت گریستم

Read More..

بیدل غبار عالم اوهام زندگیست – ابوالمعانی بیدل

بیدل غبار عالم اوهام زندگیست نگذشته‌ای ز هیچ اگر از خویش نگذری

Read More..

بیدل زوضع خامشی غنچه سوختم – ابوالمعانی بیدل

بیدل زوضع خامشی غنچه سوختم این بوسه‌سنج‌گلشن فکر دهان کیست

Read More..

بیدل ز درد عشق بسی خون‌گریستی – ابوالمعانی بیدل

بیدل ز درد عشق بسی خون‌گریستی ترکرد شرم اشک تو دامان پاک ما

Read More..

بیدل ذخیره‌ی مژه شد بسکه روز وصل – ابوالمعانی بیدل

بیدل ذخیره‌ی مژه شد بسکه روز وصل در عرض حیرت تو زبان نظاره سوخت

Read More..

بیدل درپن بیابان خلقی به عجز فرسود – ابوالمعانی بیدل

بیدل درپن بیابان خلقی به عجز فرسود چون نقش‌پا قستیم ما هم به پرپا دست

Read More..

بیدل چو صبح صورت خمیازه بسته است – ابوالمعانی بیدل

بیدل چو صبح صورت خمیازه بسته است از خاک ما سپهر نشیب و فراز حرص

Read More..

بیدل جنون ما به نشاط جهان نساخت – ابوالمعانی بیدل

بیدل جنون ما به نشاط جهان نساخت مهتاب پنبه دارد و منظور داغ نیست

Read More..

بیدل به‌گشاد مژه هیچت ننمودند – ابوالمعانی بیدل

بیدل به‌گشاد مژه هیچت ننمودند تا بستن چشم آخرکارت چه نماید

Read More..

بیدل به ما و تو چه رسد ناز آگهی – ابوالمعانی بیدل

بیدل به ما و تو چه رسد ناز آگهی در عالمی که حسن هم آیینه‌دار بود

Read More..

بیدل به خیال مژهٔ چشم سیاهی – ابوالمعانی بیدل

بیدل به خیال مژهٔ چشم سیاهی امروز سیه مست‌تر از سایهٔ تاکم

Read More..

بیدل به این سیاهی کز دور کرده‌ام گل – ابوالمعانی بیدل

بیدل به این سیاهی کز دور کرده‌ام گل پیش یقین خود هم صد احتمال بردم

Read More..

بیدل این محفل نهان درگریهٔ شمع است و بس – ابوالمعانی بیدل

بیدل این محفل نهان درگریهٔ شمع است و بس داغ آن زخممم‌که با لبهای خندان آشناست

Read More..

بیدل امشب‌گرد دل می‌گردد از خود رفتنی – ابوالمعانی بیدل

بیدل امشب‌گرد دل می‌گردد از خود رفتنی پرفشانیهای رنگ این شمع را پروانه است

Read More..

بیدل اگر آگه شوی از علم خموشی – ابوالمعانی بیدل

بیدل اگر آگه شوی از علم خموشی تحصیل‌کمال تو، به یک حرف تمام است

Read More..

بیدل ازین مایه‌که جز باد نیست – ابوالمعانی بیدل

بیدل ازین مایه‌که جز باد نیست عمر در اندیشهٔ سودا گذشت

Read More..

بیدل از ین دو روز عمر ننگ بقای‌کس مباد – ابوالمعانی بیدل

بیدل از ین دو روز عمر ننگ بقای‌کس مباد دل پی حرص باختن چشم به آز دوختن

Read More..

بیدل از کلفت مخموری صهبای وصال – ابوالمعانی بیدل

بیدل از کلفت مخموری صهبای وصال چون قدح از لب زخم جگر افغان‌کردیم

Read More..

بیدل از صحبتم کنار گزین – ابوالمعانی بیدل

بیدل از صحبتم کنار گزین فرصتم من فرار خواهم کرد

Read More..

بیدل از خود رنگ و بوی اعتبار افشانده‌ایم – ابوالمعانی بیدل

بیدل از خود رنگ و بوی اعتبار افشانده‌ایم همچوگل ماییم و دامن تاگریبان پشت دست

Read More..

بیدل از بیدردی روز وداعت سوختم – ابوالمعانی بیدل

بیدل از بیدردی روز وداعت سوختم سینه می‌کندی چه می‌شد گر زبانت لال بود

Read More..

بیدل از انجام و آغاز چراغ زندگی – ابوالمعانی بیدل

بیدل از انجام و آغاز چراغ زندگی بی‌تکلف اشک و داغ و آه خواهی یافتن

Read More..

بیدل آدم باش فکر راکب و مرکوب چیست – ابوالمعانی بیدل

بیدل آدم باش فکر راکب و مرکوب چیست از هوس تا کی‌ کسی پالان‌ گاو و خر شود

Read More..

بوی یوسف نیست پنهان از غبار انتظار – ابوالمعانی بیدل

بوی یوسف نیست پنهان از غبار انتظار پیرهن بیدل بیاض چشم‌یعقوبم‌بس است

Read More..

به یاد جلوه عمری شد نگه می‌پرورد بیدل – ابوالمعانی بیدل

به یاد جلوه عمری شد نگه می‌پرورد بیدل هنر از حیرت آیینه‌ام منت‌کش دامی

Read More..

به هر آینه زنگار دگر دارد کمین بیدل – ابوالمعانی بیدل

به هر آینه زنگار دگر دارد کمین بیدل ز مژگان بستن ایمن نیست هرکس دیده‌ای دارد

Read More..

به غیر سرکشی از ابلهان مجو بیدل – ابوالمعانی بیدل

به غیر سرکشی از ابلهان مجو بیدل که نخل این چمن از بی‌بری دوتا نشود

Read More..

به رنگ آبله عمری‌ست بیدل – ابوالمعانی بیدل

به رنگ آبله عمری‌ست بیدل ز خجلت دیدهٔ من در ته پاست

Read More..

به حرف و صوت این محمل ندارم نسبتی بیدل – ابوالمعانی بیدل

به حرف و صوت این محمل ندارم نسبتی بیدل خموشی‌کرده‌ام روشن چراغ‌ کنج ادراکم

Read More..

به پاس راز محبت ‌گداخت طاقت بیدل – ابوالمعانی بیدل

به پاس راز محبت ‌گداخت طاقت بیدل که تا سر مژه جنبد جگر به دامنش افتد

Read More..

بسکه دارد فطرتم ننگ ازتمیزعلم و فن – ابوالمعانی بیدل

بسکه دارد فطرتم ننگ ازتمیزعلم و فن آب می‌گردم همه‌گر شعر بیدل بشنوم

Read More..

بر دل مایوس بیدل پشت دستی می‌گزم – ابوالمعانی بیدل

بر دل مایوس بیدل پشت دستی می‌گزم غنچهٔ این عقده کاش از سعی دندان بشکفد

Read More..

بار نفس بیدل بر دوش دل افتاده‌ست – ابوالمعانی بیدل

بار نفس بیدل بر دوش دل افتاده‌ست دل این همه سنگین نیست وقتست‌ که برداری

Read More..

این آدم وحوا شرف نسبت هستی است – ابوالمعانی بیدل

این آدم وحوا شرف نسبت هستی است بیدل نتوان پیش عدم نام نسب برد

Read More..

اگر ز جادهٔ تسلیم نگذری بیدل – ابوالمعانی بیدل

اگر ز جادهٔ تسلیم نگذری بیدل کند به‌ کسوت موجت شکست معماری

Read More..

آسودگی مجویید از وضع اشک بیدل – ابوالمعانی بیدل

آسودگی مجویید از وضع اشک بیدل این جوهر چکیدن آب‌گهر نباشد

Read More..

یاد عمر رفته بیدل خجلت بیحاصلی‌ست – ابوالمعانی بیدل

یاد عمر رفته بیدل خجلت بیحاصلی‌ست باز پیوستن ندارد آنچه از ما باز ماند

Read More..

از غبار هردو عالم‌پاک بیرون جسته است – ابوالمعانی بیدل

از غبار هردو عالم‌پاک بیرون جسته است بیدل آواره یعنی خانه ویران شما

Read More..

هنگامهٔ دل است چه دنیا چه آخرت – ابوالمعانی بیدل

هنگامهٔ دل است چه دنیا چه آخرت بیدل شوید و ترک غم این و آن ‌کنید

Read More..

احتیاج غیر بیدل ننگ دوش همت است – ابوالمعانی بیدل

احتیاج غیر بیدل ننگ دوش همت است همچو خورشید از لباس عاریت عریان شدیم

Read More..

هرکجا سرکرده‌ام بیدل دعای دولتش – ابوالمعانی بیدل

هرکجا سرکرده‌ام بیدل دعای دولتش جوش‌آمین از زمین تا آسمان پیچیده است

Read More..

نیستم جرعه‌کش درد کدورت بیدل – ابوالمعانی بیدل

نیستم جرعه‌کش درد کدورت بیدل چون‌گهر صافی دل بادهٔ مینای من‌است

Read More..