بیدل ز درد عشق بسی خون‌گریستی – ابوالمعانی بیدل

بیدل ز درد عشق بسی خون‌گریستی ترکرد شرم اشک تو دامان پاک ما

Read More..

بیدل ذخیره‌ی مژه شد بسکه روز وصل – ابوالمعانی بیدل

بیدل ذخیره‌ی مژه شد بسکه روز وصل در عرض حیرت تو زبان نظاره سوخت

Read More..

بیدل درپن بیابان خلقی به عجز فرسود – ابوالمعانی بیدل

بیدل درپن بیابان خلقی به عجز فرسود چون نقش‌پا قستیم ما هم به پرپا دست

Read More..

بیدل چو صبح صورت خمیازه بسته است – ابوالمعانی بیدل

بیدل چو صبح صورت خمیازه بسته است از خاک ما سپهر نشیب و فراز حرص

Read More..

بیدل جنون ما به نشاط جهان نساخت – ابوالمعانی بیدل

بیدل جنون ما به نشاط جهان نساخت مهتاب پنبه دارد و منظور داغ نیست

Read More..

بیدل به‌گشاد مژه هیچت ننمودند – ابوالمعانی بیدل

بیدل به‌گشاد مژه هیچت ننمودند تا بستن چشم آخرکارت چه نماید

Read More..

بیدل به ما و تو چه رسد ناز آگهی – ابوالمعانی بیدل

بیدل به ما و تو چه رسد ناز آگهی در عالمی که حسن هم آیینه‌دار بود

Read More..

بیدل به خیال مژهٔ چشم سیاهی – ابوالمعانی بیدل

بیدل به خیال مژهٔ چشم سیاهی امروز سیه مست‌تر از سایهٔ تاکم

Read More..

بیدل به این سیاهی کز دور کرده‌ام گل – ابوالمعانی بیدل

بیدل به این سیاهی کز دور کرده‌ام گل پیش یقین خود هم صد احتمال بردم

Read More..

بیدل این محفل نهان درگریهٔ شمع است و بس – ابوالمعانی بیدل

بیدل این محفل نهان درگریهٔ شمع است و بس داغ آن زخممم‌که با لبهای خندان آشناست

Read More..

بیدل امشب‌گرد دل می‌گردد از خود رفتنی – ابوالمعانی بیدل

بیدل امشب‌گرد دل می‌گردد از خود رفتنی پرفشانیهای رنگ این شمع را پروانه است

Read More..

بیدل اگر آگه شوی از علم خموشی – ابوالمعانی بیدل

بیدل اگر آگه شوی از علم خموشی تحصیل‌کمال تو، به یک حرف تمام است

Read More..

بیدل ازین مایه‌که جز باد نیست – ابوالمعانی بیدل

بیدل ازین مایه‌که جز باد نیست عمر در اندیشهٔ سودا گذشت

Read More..

بیدل از ین دو روز عمر ننگ بقای‌کس مباد – ابوالمعانی بیدل

بیدل از ین دو روز عمر ننگ بقای‌کس مباد دل پی حرص باختن چشم به آز دوختن

Read More..

بیدل از کلفت مخموری صهبای وصال – ابوالمعانی بیدل

بیدل از کلفت مخموری صهبای وصال چون قدح از لب زخم جگر افغان‌کردیم

Read More..

بیدل از صحبتم کنار گزین – ابوالمعانی بیدل

بیدل از صحبتم کنار گزین فرصتم من فرار خواهم کرد

Read More..

بیدل از خود رنگ و بوی اعتبار افشانده‌ایم – ابوالمعانی بیدل

بیدل از خود رنگ و بوی اعتبار افشانده‌ایم همچوگل ماییم و دامن تاگریبان پشت دست

Read More..

بیدل از بیدردی روز وداعت سوختم – ابوالمعانی بیدل

بیدل از بیدردی روز وداعت سوختم سینه می‌کندی چه می‌شد گر زبانت لال بود

Read More..

بیدل از انجام و آغاز چراغ زندگی – ابوالمعانی بیدل

بیدل از انجام و آغاز چراغ زندگی بی‌تکلف اشک و داغ و آه خواهی یافتن

Read More..

بیدل آدم باش فکر راکب و مرکوب چیست – ابوالمعانی بیدل

بیدل آدم باش فکر راکب و مرکوب چیست از هوس تا کی‌ کسی پالان‌ گاو و خر شود

Read More..

بوی یوسف نیست پنهان از غبار انتظار – ابوالمعانی بیدل

بوی یوسف نیست پنهان از غبار انتظار پیرهن بیدل بیاض چشم‌یعقوبم‌بس است

Read More..

به یاد جلوه عمری شد نگه می‌پرورد بیدل – ابوالمعانی بیدل

به یاد جلوه عمری شد نگه می‌پرورد بیدل هنر از حیرت آیینه‌ام منت‌کش دامی

Read More..

به هر آینه زنگار دگر دارد کمین بیدل – ابوالمعانی بیدل

به هر آینه زنگار دگر دارد کمین بیدل ز مژگان بستن ایمن نیست هرکس دیده‌ای دارد

Read More..

به غیر سرکشی از ابلهان مجو بیدل – ابوالمعانی بیدل

به غیر سرکشی از ابلهان مجو بیدل که نخل این چمن از بی‌بری دوتا نشود

Read More..

به رنگ آبله عمری‌ست بیدل – ابوالمعانی بیدل

به رنگ آبله عمری‌ست بیدل ز خجلت دیدهٔ من در ته پاست

Read More..

به حرف و صوت این محمل ندارم نسبتی بیدل – ابوالمعانی بیدل

به حرف و صوت این محمل ندارم نسبتی بیدل خموشی‌کرده‌ام روشن چراغ‌ کنج ادراکم

Read More..

به پاس راز محبت ‌گداخت طاقت بیدل – ابوالمعانی بیدل

به پاس راز محبت ‌گداخت طاقت بیدل که تا سر مژه جنبد جگر به دامنش افتد

Read More..

بسکه دارد فطرتم ننگ ازتمیزعلم و فن – ابوالمعانی بیدل

بسکه دارد فطرتم ننگ ازتمیزعلم و فن آب می‌گردم همه‌گر شعر بیدل بشنوم

Read More..

بر دل مایوس بیدل پشت دستی می‌گزم – ابوالمعانی بیدل

بر دل مایوس بیدل پشت دستی می‌گزم غنچهٔ این عقده کاش از سعی دندان بشکفد

Read More..

بار نفس بیدل بر دوش دل افتاده‌ست – ابوالمعانی بیدل

بار نفس بیدل بر دوش دل افتاده‌ست دل این همه سنگین نیست وقتست‌ که برداری

Read More..

این آدم وحوا شرف نسبت هستی است – ابوالمعانی بیدل

این آدم وحوا شرف نسبت هستی است بیدل نتوان پیش عدم نام نسب برد

Read More..

اگر ز جادهٔ تسلیم نگذری بیدل – ابوالمعانی بیدل

اگر ز جادهٔ تسلیم نگذری بیدل کند به‌ کسوت موجت شکست معماری

Read More..

آسودگی مجویید از وضع اشک بیدل – ابوالمعانی بیدل

آسودگی مجویید از وضع اشک بیدل این جوهر چکیدن آب‌گهر نباشد

Read More..

یاد عمر رفته بیدل خجلت بیحاصلی‌ست – ابوالمعانی بیدل

یاد عمر رفته بیدل خجلت بیحاصلی‌ست باز پیوستن ندارد آنچه از ما باز ماند

Read More..

از غبار هردو عالم‌پاک بیرون جسته است – ابوالمعانی بیدل

از غبار هردو عالم‌پاک بیرون جسته است بیدل آواره یعنی خانه ویران شما

Read More..

هنگامهٔ دل است چه دنیا چه آخرت – ابوالمعانی بیدل

هنگامهٔ دل است چه دنیا چه آخرت بیدل شوید و ترک غم این و آن ‌کنید

Read More..

احتیاج غیر بیدل ننگ دوش همت است – ابوالمعانی بیدل

احتیاج غیر بیدل ننگ دوش همت است همچو خورشید از لباس عاریت عریان شدیم

Read More..

هرکجا سرکرده‌ام بیدل دعای دولتش – ابوالمعانی بیدل

هرکجا سرکرده‌ام بیدل دعای دولتش جوش‌آمین از زمین تا آسمان پیچیده است

Read More..

نیستم جرعه‌کش درد کدورت بیدل – ابوالمعانی بیدل

نیستم جرعه‌کش درد کدورت بیدل چون‌گهر صافی دل بادهٔ مینای من‌است

Read More..

نوی بیدل از ساز امکان نرفت – ابوالمعانی بیدل

نوی بیدل از ساز امکان نرفت نشد کهنه تجدید ایجادها

Read More..

نقش خمیازهٔ واژون حبابم بیدل – ابوالمعانی بیدل

نقش خمیازهٔ واژون حبابم بیدل آه ازین ساغر عبرت‌ که بنایم‌ کردند

Read More..

نرسید فطرت هیچکس به خیال بیدل و معنی‌اش – ابوالمعانی بیدل

نرسید فطرت هیچکس به خیال بیدل و معنی‌اش همه‌راست بیخبری و بس‌، چه‌شعور خلق و چه‌هوش ما

Read More..

نتوان به چشم داد سراغ نمود من – ابوالمعانی بیدل

نتوان به چشم داد سراغ نمود من بیدل به یمن ضعف چو معنی خیالیم

Read More..

می‌کشم بار دل اما نقش می‌بندم به خاک – ابوالمعانی بیدل

می‌کشم بار دل اما نقش می‌بندم به خاک عجز، خوش نقاش عبرت‌کرد جمال مرا

Read More..

مگر ز زلف تو دارد طریق بست وگشاد – ابوالمعانی بیدل

مگر ز زلف تو دارد طریق بست وگشاد گه بیدل اینهمه‌ مضمون دلگشا بسته‌ست

Read More..

مدٌ عمرم چون نگه بیدل به حیرانی گذشت – ابوالمعانی بیدل

مدٌ عمرم چون نگه بیدل به حیرانی گذشت گوشهٔ چشمی نشد پیداکه جا پیداکنم

Read More..

مباش بیخبر از فیض گریه‌ام بیدل – ابوالمعانی بیدل

مباش بیخبر از فیض گریه‌ام بیدل که شسته است جهان را به اشک من مهتاب

Read More..

گم شدم از خویش تحریک دل آوازم نداد – ابوالمعانی بیدل

گم شدم از خویش تحریک دل آوازم نداد این جرس بیدل نمی‌دانم چراکم ناله است

Read More..

گر به شمشیرت برانند از ادبگاه نیاز – ابوالمعانی بیدل

گر به شمشیرت برانند از ادبگاه نیاز همچوخون از زخم بیدل بالب‌خندان برآ

Read More..

کسی تا چند بیدل کلفت تعمیر بردارد – ابوالمعانی بیدل

کسی تا چند بیدل کلفت تعمیر بردارد فشار بام و در از خانه بیرون می‌کند ما را

Read More..

قید دل بیدل نفس را هرزه‌سنج وهم‌کرد – ابوالمعانی بیدل

قید دل بیدل نفس را هرزه‌سنج وهم‌کرد شوخی ناز پری در شیشه پر بی‌سنگ بود

Read More..

فلک نیافت علاج‌کدورتم بیدل – ابوالمعانی بیدل

فلک نیافت علاج‌کدورتم بیدل نفس به‌سینهٔ این دشت از غبارم سوخت

Read More..

غم محبت و داغ وفا ورنج تمنا – ابوالمعانی بیدل

غم محبت و داغ وفا ورنج تمنا چها نمی‌کشد این بیدل از دلی که ندارد

Read More..

عمرها بیدل ز-‌شم خلق پنهان زفستفم – ابوالمعانی بیدل

عمرها بیدل ز-‌شم خلق پنهان زفستفم عشق خواهد خاک ما را گنج این ویرانه‌ کرد

Read More..

عالم موهومه‌ای اسباب صورت بسته است – ابوالمعانی بیدل

عالم موهومه‌ای اسباب صورت بسته است آنچه بیدل از خیال خام پیدا کرده‌ایم

Read More..

صد سال رفت تا به قد خم رسیده‌ایم – ابوالمعانی بیدل

صد سال رفت تا به قد خم رسیده‌ایم بیدل چه خوشه‌هاکه نشد نذر داس ما

Read More..

شکر هم بیدل از آثار نفاق است اینجا – ابوالمعانی بیدل

شکر هم بیدل از آثار نفاق است اینجا الفت‌، آنگه گله‌؟ پیداست حیا کم داریم

Read More..

سیر حق بیدل بقدر ترک اسباب است و بس – ابوالمعانی بیدل

سیر حق بیدل بقدر ترک اسباب است و بس سوی او از هرچه برگردی عنانی می‌شود

Read More..

سراغ رفتن عمری‌ست عرض هستی‌ام بیدل – ابوالمعانی بیدل

سراغ رفتن عمری‌ست عرض هستی‌ام بیدل چو صبحم تا نفس باقی‌ست‌ گرد محمل خویشم

Read More..

زین هوس‌هایی که بیدل در تخیل چیده‌ایم – ابوالمعانی بیدل

زین هوس‌هایی که بیدل در تخیل چیده‌ایم یأس اگر بر دل نزد امروز، فردا می‌زند

Read More..