یا شاه نجف شیر خدا حیدر کرار عایشه

Hits: 298

Read More..

گاه روم سوی صحرا گه نشسته ام تنها عایشه

Hits: 38

Read More..

حالتی عجیب دارم خویش را نمیدانم عایشه

Hits: 35

Read More..

بی تو ای مونس جان تخت سلیمان چه کنم عایشه

Hits: 105

Read More..

ای درد مرا ز لطف درمان یارب

Hits: 10

Read More..

ای پری چهره از برای خدا

Hits: 10

Read More..

اگر بخواب به بینم جمال رعنا را

Hits: 25

Read More..

از غم یکدانه خود بیقرارم روز شب

Hits: 12

Read More..

یارب برسالت رسول الثقلین

Hits: 4

Read More..

که گفته بود بپا میروی بسر آئی

Hits: 10

Read More..

کجائی سرو بستان ملاحت

Hits: 23

Read More..

فیض طلب نور هر دو دیده من

Hits: 13

Read More..

عنقریب ست که دیدار میسر گردد

Hits: 6

Read More..

صیاد ازل چو دام تقدیر نهاد

Hits: 10

Read More..

ساقی بیار باده و پرکن بجام ما

Hits: 19

Read More..

داد از دست چرخ واویلا

Hits: 4

Read More..

رنجها بسیار بردم از ضیای چشم من

Hits: 10

Read More..

بیا ای فیض طلب ترک سفر کن

Hits: 8

Read More..

خیر من باد اول و آخر

Hits: 7

Read More..

به فیض آباد بابرشه رسیدم

Hits: 5

Read More..

ای ساقی پری رخ یک جرعه بخش مارا

Hits: 7

Read More..

ایکه مست از باده چون ارغوان گردیده

Hits: 13

Read More..