یا شاه نجف شیر خدا حیدر کرار عایشه

Read More..

گاه روم سوی صحرا گه نشسته ام تنها عایشه

Read More..

حالتی عجیب دارم خویش را نمیدانم عایشه

Read More..

بی تو ای مونس جان تخت سلیمان چه کنم عایشه

Read More..

ای درد مرا ز لطف درمان یارب

Read More..

ای پری چهره از برای خدا

Read More..

اگر بخواب به بینم جمال رعنا را

Read More..

از غم یکدانه خود بیقرارم روز شب

Read More..

یارب برسالت رسول الثقلین

Read More..

که گفته بود بپا میروی بسر آئی

Read More..

کجائی سرو بستان ملاحت

Read More..

فیض طلب نور هر دو دیده من

Read More..

عنقریب ست که دیدار میسر گردد

Read More..

صیاد ازل چو دام تقدیر نهاد

Read More..

ساقی بیار باده و پرکن بجام ما

Read More..

داد از دست چرخ واویلا

Read More..

رنجها بسیار بردم از ضیای چشم من

Read More..

بیا ای فیض طلب ترک سفر کن

Read More..

خیر من باد اول و آخر

Read More..

به فیض آباد بابرشه رسیدم

Read More..

ای ساقی پری رخ یک جرعه بخش مارا

Read More..

ایکه مست از باده چون ارغوان گردیده

Read More..