من نمی گويم چنين کن يا چنان کار مرا

Hits: 0

Read More..

عشق میخواهد بحدی پاس دلبر داشتن

Hits: 1

Read More..

عسل ميجستم ‌از بازار هستی

Hits: 0

Read More..

روا باشد چکد خون از دل من

Hits: 1

Read More..

ز بازار محبت غم خريدم

Hits: 0

Read More..

دنياست خوب و دنيا ليكن بقا ندارد

Hits: 0

Read More..

در جهان گشتم گل بيخار نيست

Hits: 0

Read More..

تو نکونام و من گمشده رسوای جهان

Hits: 0

Read More..

چشم مستت گر ببيند چهرۀ زرد مرا

Hits: 0

Read More..

تابکی گردم از آن دلبر خودکام جدا

Hits: 0

Read More..

بی گفتگو به کلبه ام ای آشنا بيا

Hits: 1

Read More..

به گوش من صدای زنگ عشق است

Hits: 0

Read More..

يارب مراد عشقری حاصل نشد چرا صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 3

Read More..

هزار پاره دل خود نموده ام بر يار صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 2

Read More..

هر چه داری وفا نداری يار صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 1

Read More..

هزار بر به گرد سرش طواف كنم صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 0

Read More..

نه همدمی كه دمی نام دوستان ببرد صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 0

Read More..

نه نشاط و نه ماتمی دارم صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 0

Read More..

نه در سفر كشدم نه دروطن بی تو صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 1

Read More..

عشق ميخواهد بحدی پاس دلبر داشتن صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 1

Read More..

نگهدار عشقری را در حريمت صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 0

Read More..

زلیخا گر برون آرد ز دل آه پشیمانی صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 4

Read More..

ز خامی عشق ناميدم هوس را صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 0

Read More..

ز بازار محبت غم خريدم صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 2

Read More..

دل پر داغم اشك ميريزد صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 0

Read More..

در زندگی نيامدی روزی به پرسشم صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 7

Read More..

حاصل زندگی دگر چه بود صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 0

Read More..

در جهان گشتم گل بيخار نيست صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 0

Read More..

ترك من ترك سرگرانی كن صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 0

Read More..

جان من گر بدلت ميل شكار افتاده صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 0

Read More..

تا دل به چین کاکل یار آشیانه ساخت صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 0

Read More..

بي نكو روی گلستان خوش نميا‌يد مرا صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 0

Read More..

بی گفتگو به کلبه ام ای آشنا بيا صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 4

Read More..

بوصل يار اگر در ميگرفتم صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 0

Read More..

بغير از آستانت جا ندارم صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 0

Read More..

بتار عاشقی بندم خدايا صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 0

Read More..

برسيدن وصالت بخدا تلاش دارم صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 0

Read More..

ايدل بدرد عشق بساز و دوا مخواه صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 0

Read More..

ای شعله خوی سنگدل پر غرور من صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 0

Read More..

ای دلربا چرا دلت از ما گرفته است صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 0

Read More..

اگر با عشقری می كرد ياری صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 1

Read More..

آفرين بادا ترا ای عشقری زنده دل صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 2

Read More..

شكست دل صدا دارد ندارد

Hits: 14

Read More..

ز بس بودم بياد تو شب و روز

Hits: 10

Read More..

ديوانه ميشوی بخدا ای عزيز من

Hits: 17

Read More..

دوی اول به نرد عشقبازی

Hits: 8

Read More..

دلكشا را چكنم ای شه خوبان بيتو

Hits: 11

Read More..

دلم از شيوه های يار تنگ است

Hits: 8

Read More..

جان بلب آمده و نيست بسر هيچكسم

Hits: 11

Read More..

تو رفتی در سفر هوش از سرم رفت

Hits: 9

Read More..

تو رفتی از جهان سامانه ات ماند

Hits: 12

Read More..

نماز عشقان ای مفتی عشق

Hits: 5

Read More..

شيرين گذشت و خاك ورا باد ميبرد

Hits: 6

Read More..

شکست دل صدا دارد، ندارد؟

Hits: 6

Read More..

فکر کن ای نازنین بیگانه وار از من مرو

Hits: 5

Read More..

غیر را در بزم ناز خویش والی کرده ای

Hits: 3

Read More..

سرگرم کار بودی به دکانت عشقري

Hits: 5

Read More..

دوبیتی های صوفی غلام نبی عشقری رح

برای دانلود کتاب دوبیتی های صوفی غلام نبی عشقری رح اینجا کلک کنید! Hits: 7

Read More..

جانا چرا به شخص دگر ناز ميكنی

Hits: 5

Read More..

داری خبر كه هرقدر اشعار ساختم

Hits: 3

Read More..