من نمی گويم چنين کن يا چنان کار مرا

Read More..

عشق میخواهد بحدی پاس دلبر داشتن

Read More..

عسل ميجستم ‌از بازار هستی

Read More..

روا باشد چکد خون از دل من

Read More..

ز بازار محبت غم خريدم

Read More..

در جهان گشتم گل بيخار نيست

Read More..

دنياست خوب و دنيا ليكن بقا ندارد

Read More..

تو نکونام و من گمشده رسوای جهان

Read More..

چشم مستت گر ببيند چهرۀ زرد مرا

Read More..

تابکی گردم از آن دلبر خودکام جدا

Read More..

بی گفتگو به کلبه ام ای آشنا بيا

Read More..

به گوش من صدای زنگ عشق است

Read More..

يارب مراد عشقری حاصل نشد چرا صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

هزار پاره دل خود نموده ام بر يار صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

هر چه داری وفا نداری يار صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

هزار بر به گرد سرش طواف كنم صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

نه همدمی كه دمی نام دوستان ببرد صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

نه نشاط و نه ماتمی دارم صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

نه در سفر كشدم نه دروطن بی تو صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

عشق ميخواهد بحدی پاس دلبر داشتن صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

نگهدار عشقری را در حريمت صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

زلیخا گر برون آرد ز دل آه پشیمانی صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

ز خامی عشق ناميدم هوس را صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

ز بازار محبت غم خريدم صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

دل پر داغم اشك ميريزد صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

در زندگی نيامدی روزی به پرسشم صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

در جهان گشتم گل بيخار نيست صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

حاصل زندگی دگر چه بود صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

ترك من ترك سرگرانی كن صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

جان من گر بدلت ميل شكار افتاده صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

تا دل به چین کاکل یار آشیانه ساخت صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

بي نكو روی گلستان خوش نميا‌يد مرا صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

بی گفتگو به کلبه ام ای آشنا بيا صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

بوصل يار اگر در ميگرفتم صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

بغير از آستانت جا ندارم صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

بتار عاشقی بندم خدايا صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

برسيدن وصالت بخدا تلاش دارم صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

ايدل بدرد عشق بساز و دوا مخواه صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

ای شعله خوی سنگدل پر غرور من صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

ای دلربا چرا دلت از ما گرفته است صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

اگر با عشقری می كرد ياری صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

آفرين بادا ترا ای عشقری زنده دل صوفی غلام نبی عشقری

Read More..

شكست دل صدا دارد ندارد

Read More..

ز بس بودم بياد تو شب و روز

Read More..

ديوانه ميشوی بخدا ای عزيز من

Read More..

دوی اول به نرد عشقبازی

Read More..

دلكشا را چكنم ای شه خوبان بيتو

Read More..

دلم از شيوه های يار تنگ است

Read More..

جان بلب آمده و نيست بسر هيچكسم

Read More..

تو رفتی در سفر هوش از سرم رفت

Read More..

تو رفتی از جهان سامانه ات ماند

Read More..

نماز عشقان ای مفتی عشق

Read More..

شيرين گذشت و خاك ورا باد ميبرد

Read More..

شکست دل صدا دارد، ندارد؟

Read More..

فکر کن ای نازنین بیگانه وار از من مرو

Read More..

سرگرم کار بودی به دکانت عشقري

Read More..

غیر را در بزم ناز خویش والی کرده ای

Read More..

دوبیتی های صوفی غلام نبی عشقری رح

برای دانلود کتاب دوبیتی های صوفی غلام نبی عشقری رح اینجا کلک کنید!

Read More..

جانا چرا به شخص دگر ناز ميكنی

Read More..

داری خبر كه هرقدر اشعار ساختم

Read More..