یارم نشد آن بت پریوش هرگز نوایی

Hits: 62

Read More..

یارا چو کشند در بهاران می صاف نوایی

Hits: 25

Read More..

هر لحظه گر از چرخ جفایی رسدت نوایی

Hits: 16

Read More..

هر چیز رسد ز اهل دوران مخروش نوایی

Hits: 17

Read More..

مهلک بود ای رفیق ایام فراق نوایی

Hits: 254

Read More..

گر زهر غمم کند هلاک ای ساقی نوایی

Hits: 39

Read More..

ضعفم را آن میان چون مو باعث نوایی

Hits: 9

Read More..

شب تا به سحر همی کنم زاریها نوایی

Hits: 16

Read More..

سر رشته اهل زهد بگسل ایدل نوایی

Hits: 32

Read More..

ساقی نه ز آب تلخ کاز آتش تیز نوایی

Hits: 60

Read More..

ساقی بمن غمزده پیش آر قدح نوایی

Hits: 11

Read More..

ساقی بقدح می طربنناک انداز نوایی

Hits: 10

Read More..

رفتی و دل از غمت فکارست هنوز نوایی

Hits: 29

Read More..

دیدند یکی قلندر فقر اندیش نوایی

Hits: 49

Read More..

دل نیست که در زلف پریشان تو نیست نوایی

Hits: 36

Read More..

در فصل خزان برگ رزان ای ساقی نوایی

Hits: 30

Read More..

در عشق مباش پیش رندان گستاخ نوایی

Hits: 30

Read More..

در غربتم افتاده ز هجران حبیب نوایی

Hits: 41

Read More..

در عاشقی آنکس که مجرد باشد نوایی

Hits: 14

Read More..

در روز جدایی غم دلسوز وداع نوایی

Hits: 40

Read More..

در دیر مغان مغبچگان چالاک نوایی

Hits: 13

Read More..

در دیر گرت هواست نوشیدن می نوایی

Hits: 11

Read More..

در دل چو هوای قد و رویت افزود نوایی

Hits: 9

Read More..

در جام بلورین می همچو یاقوت نوایی

Hits: 14

Read More..

در بحر سرشکم که نجوم است حباب نوایی

Hits: 13

Read More..

در آتش عشق جسم و جانم مه و سال نوایی

Hits: 28

Read More..

دارم ز وجود خود پریشانی و بس نوایی

Hits: 11

Read More..

خوبان بودند پیش آن لعبت چین نوایی

Hits: 12

Read More..

خواهی که تورا رسد ز درویشان فیض نوایی

Hits: 12

Read More..

خواهی که بدت رو ندهد خوشخو باش نوایی

Hits: 13

Read More..

چشمت که طریق سحر از او یافت رواج نوایی

Hits: 9

Read More..

خواهی که بخاصگان حق گردی خاص نوایی

Hits: 8

Read More..

جانا دستت یکدمم از دوش مبر نوایی

Hits: 22

Read More..

جانم بدو لعل جانفزای تو فدا نوایی

Hits: 43

Read More..

تو نامدی و مهر فلک جلوه نمود نوایی

Hits: 9

Read More..

تاکی ستم و محنت هجران کشمت نوایی

Hits: 20

Read More..

تا ماند قضا بر سر من افسر عشق نوایی

Hits: 16

Read More..

تا شد بهوای عشق آن ماه لقا نوایی

Hits: 14

Read More..

تا شد بدرون آتش هجران واقع نوایی

Hits: 11

Read More..

پیش تو اگر عیان شود محنت ما نوایی

Hits: 12

Read More..

بر شوخی ازین عشوه گران ای ساقی نوایی

Hits: 13

Read More..

آیین طلب ز خود پسندان مطلب نوایی

Hits: 13

Read More..

ایدل تو مگو که مشک نابست آن خط نوایی 1

Hits: 10

Read More..

ای قتل مرا کشیده مژگانت صف نوایی

Hits: 7

Read More..

ای بیحد وعد هر نفست حمد و ثنا نوایی 1

Hits: 8

Read More..

ای از می لعلت همه سر مستی ما نوایی

Hits: 9

Read More..

ای از تو درون ناتوانم را حظ نوایی 1

Hits: 15

Read More..

آنروی که اوج حسن شد جلوه گهش نوایی 1

Hits: 11

Read More..

آمد بمن خسته ز دلبر کاغذ نوایی

Hits: 12

Read More..

آمد ز نسیم صبح بوی تو مرا نوایی

Hits: 16

Read More..

آمد بچمن قافله باد بهار نوایی

Hits: 12

Read More..

آگاه نگشتم که درین دیر کیم نوایی 1

Hits: 9

Read More..

از هجر تو کارم اضطراب است امشب نوایی

Hits: 9

Read More..

از هجر رخت دل بلاکش دارم نوایی

Hits: 10

Read More..

ای ساقی شنگ ده می آتش رنگ نوایی 1

Hits: 10

Read More..

ای ز آتش سودای تو داغم بر داغ نوایی

Hits: 12

Read More..

از محنت عاشقی بجانم چه کنم نوایی

Hits: 62

Read More..

از گوشه بام عارضت ماه سما نوایی

Hits: 14

Read More..

ایدل تو مگو که مشک نابست آن خط نوایی

Hits: 11

Read More..

ای ساقی شنگ ده می آتش رنگ نوایی

Hits: 30

Read More..