مخدومقلی در جستجوی عشق

مخدومقلی در جستجوی عشق تهیه ونگارش از عبدالکریم «آیدینگ» در همه جا آرامش و خاموشی حکمفرمائی میکرد. شب رو به اختتام و سحرگاه نرمک نرمک…

Read More..

سنینگدیر

سنینگدیر وطن غوراغچی سی، قهرمان ســـر با ز مونگ آلقیشلار، غیزغین سلام سنینگدیر وصفه لایق، سنی نأ چــه ئوسنــــگ آز مرحبالار، شیرین کلام سنینگـــــد یر…

Read More..

مُقدّس بـورج

مُقدّس بـورج دنیا اُزره مُقدّس لیک بار بـــولســــــــــه وطنینگ خذمتی مُقدّس بورج دیـــــــر هرکیم بیلین غوشاپ چیندان یار بولســــه وطنینگ خذمتی مُقدّس بورج دیـــــــر وطن…

Read More..

تا به کی؟

تا به کی؟ جار وجنجال، خسته گی ها تا به کی؟ واسطه ، وابسته گی ها تا به کی؟ می کند رشد ونمو تخم نفـــــــاق…

Read More..

خطاب به میهن

خطاب به میهن! ای خدا! این ملک را معمور دار از گزند روزگاران دور دار ای به زیبائی و گنج وافرت گشته ئی برچشم دشمن…

Read More..

منینگ یا ریم – عبدالکریم آ یدینگ

منینگ یا ریم گؤرمگی ، اورته قا متـــــلی قلبی آراسته ، صـــدا قتـلی وفـــــــا دار هم شرافتـــلی در دا نه د یـر منینگ یا ریم…

Read More..

شا نلی آ تا تُرک – عبدالکریم آ یدینگ

شا نلی آ تا تُرک غــــوا نا ر من کما ل پا شـــا آ دینــگا ارکینلیک نسخه سی ، شا نلی آ تا تـــرک نغمه…

Read More..

پروین بیلن طا هره – عبدالکریم آ یدینگ

پروین بیلن طا هره بخت وســا غــلیـــق یار بو لســون ، پـــروین بیلن طا هــره تنـگــریم مـــددگار بــــو لســـون پــرویــن بیلن طا هـــره گؤرجـــک لـــری…

Read More..

ا نتــظــــا ر – عبدالکریم آ یدینگ

ا نتــظــــا ر دا لی – پورخا ن دوری سوولی مر غا بیم آ ق ! تاو لا نیپ، سنگا ایــــل لر ا نتظار تیز…

Read More..

Ayding Sen Menİñ – Abdul Karim Ayding

SEN MENİÑ Ömür hemram, hemdemim, “Zyba” nigarym sen meniñ Çyn guwanjym, söýgülim, gül ýüzlü ýarym sen meniñ Öý çyragym, bag bagçam, namys arym sen meniñ…

Read More..

Ayding Gerekdäl – Abdul Karim Ayding

GEREKDÄL Eý söýgülim! Sensiz bu jan gerekdäl Jan nämedir, belki jahan gerekdäl Seniñ söýgiñ maña aby haýatdyr Ondan artyk aby haýwan gerekdäl. Sowuk sözden ýanar…

Read More..

گلــــــــن خــــط – عبدالکریم آ یدینگ

گلــــــــن خــــط شا دلیق گتیریجی ا یسی، گؤنــدرمیشدیراول دلبـر منینگ ا وچیــــن یـارا مــلی، مثــــال آ ب کؤثـــر گــل پورکولمیش خطینـه، منگزار بوستــا ن یلینه…

Read More..

سر میدهیم – عبدالکریم آ یدینگ

سر میدهیم ما به راه انقلاب ســر میــدهیم مال وجان از بهر کشــور میدهیم از برای حفظ خاک آ ماده ایم ملک خودرا شوکت وفر…

Read More..

بـــــــهـــــــا ر – عبدالکریم آ یدینگ

بـــــــهـــــــا ر ا ی یا را نلار ا یله سم من ، ا وشبو گون وصف بهار چا ر طرفـدا گل آ چیلغا ن، دشــت…

Read More..

akymlydyr – Abdul Karim Ayding

ÝAKYMLYDYR Ýakymlydyr günüñ dogup batyşy Ýakymlydyr onuñ ýalkym atyşy Howada ýakymly, näz nygmatlaram Ýakymlydyr ýaryñ gülüp bakyşy. Ýakymlydyr durmuş, bolçulyk bolsa Ýakymlydyr bolsa asman arassa…

Read More..

Ayding Ölçeler – Abdul Karim Ayding

Ölçeler Kän ýüwürtlerde hem-de dürli standa Ad – abraýyň teňňe bilen ölçeler Okan- okamadyk deň debistanda Eýer däl-de, gaňňa bilen ňlçeler Duýgy ýuk ýüwürdüň gadryn…

Read More..

Ayding Fyragy Sen – Abdul Karim Ayding

FYRAGY SEN Il içinde dürler saçyp Akyl bergen Fyragy sen Galam urup kitap açyp Ýol görkezgen Fyragy sen. Öz döwrüñniñ danasydyñ Şahyrlaryñ ragnasydyñ Adamlaryñ ýektasydyñ…

Read More..

ئولـــچــه لــــــر – عبدالکریم آ یدینگ

ئولـــچــه لــــــر کـان یورتلرده همــده درلی ستـــــــــانــده آد – آبرایینگ تنگه بیلن ئولــچـــه لـر اوقـــــان – اوقامـادیـق دنــگ دبستــانــده ئه یر دأل ده ، غـانگه…

Read More..

غو تلا غ – عبدالکریم آ یدینگ

غو تـــــــلا غ !سنــــگا ا ی جـــا نیــــم أ نــــم !سنــــگا ای درمــانیــــم أ نــــم !سنـــگا ای مهــربـــــانیم أ نـم بولسون بو دگر لی گــون…

Read More..

حــزبیــم سن – عبدالکریم آ یدینگ

حــزبیــم سن قــــرق اوچـــــونجی ییـــلدا جدی آ ییندا خلق غمی اوچین دویبی غویولان حزبیم سن گــــؤرا شیپ ، چا لیشــــیپ یرلی جاییندا سوسیـــالیــــزم یـــولونی سایـلان…

Read More..

أوس چاغه جیق – عبدالکریم آ یدینگ

أوس چاغه جیق أوس چاغه جیق ، أوس چاغــه جیق غــم – غصه لار ، بس چاغــه جییق بخــت گتیـــردی سنـــگا ا نقلاب بولماز سنینگ…

Read More..

Ayding Ýakymlydyr – Abdul Karim Ayding

ÝAKYMLYDYR Ýakymlydyr günüñ dogup batyşy Ýakymlydyr onuñ ýalkym atyşy Howada ýakymly, näz nygmatlaram Ýakymlydyr ýaryñ gülüp bakyşy. Ýakymlydyr durmuş, bolçulyk bolsa Ýakymlydyr bolsa asman arassa…

Read More..

Ayding Köñlüm – Abdul Karim Ayding

KÖÑLÜM Bir dilberiñ yşgynda, diwana bolan köñlüm Hesreti wysalyndan, saralyp solan köñlüm Dat eýleýip hijrinden, weýrana bolan köñlüm Şum täleýiñ işine, haýrana bolan köñlüm Mejnun…

Read More..

Ayding Altynjy Çagamyz Ýene Gyz Boldy – Abdul Karim Ayding

Altynjy çagamyz ýene gyz boldy Dekabr aýynda wagt güýz boldy Dakik aýtsam segseninji milady “Ferişte jan” diýip dakdyk oña ady Adyna eýerip ulaldy galdy Ferişte…

Read More..

منینگ سؤیگولی یاریم – عبدالکریم آ یدینگ

منینگ سؤیگولی یاریم جهــا نــه تـــای، اوادان منینگ سؤیگولی یاریم ملایـم ، نــــازک بــدن منینگ سؤیگولی یاریم کوثر ســـووندان دادان کؤنگلی اراسته هم شادان بی…

Read More..

شـــــا عر – عبدالکریم آ یدینگ

شـــــا عر «آغاگلدی » دینینگده ، گـــؤز ئونگونه گلر فهملی ، پا یخـــــاسلی ،نکته دان شاعر ادرمن ، ایــــل سؤیر ، خــلق قـــدرین بیلر زحمتکش…

Read More..

پا را ختلیق ایسله اوروش بولما سین – عبدالکریم آ یدینگ

پا را ختلیق ایسله اوروش بولما سین آ دم اوغلی یاشار بولسا نگ را حتــــــده پا را ختلیق ایسله ، اوروش بو لما سین دوش…

Read More..

آ لتینجی چا غــــــا میز ینه غیز بولـدی – عبدالکریم آ یدینگ

آ لتینجی چا غــــــا میز ینه غیز بولـدی د سا مبر آ یینـــــدا وقت گویــــزبــولدی دقیـــق آ یتسا م سکسنیــنجی میـــلادی » فرشته جان »…

Read More..

Ayding Sen Mähriban Bol Maña – Abdul Karim Ayding

SEN MÄHRIBAN BOL MAÑA Uzyn boýly, humar gözli näzenin Rehim eýleýip, sen mähriban bol maña Inçe billi şirin sözli mähjebin Dünýäde hür bolsa sensiñ şol…

Read More..

Ayding Gelen Hat – Abdul Karim Ayding

GELEN HAT Şatlyk getiriji ysy, göndermişdir ol dilber Meniñ üçin ýaramly, misaly aby köwser Gül pürkülmiş hatyna, meñzär bostan ýeline Fyrakynda men harap, mydam eýläp…

Read More..

گـــــؤردوم – عبدالکریم آ یدینگ

گـــــؤردوم مقـــد س ا مــــا م رضـــــا ده بیــر عجا یب حکمت گؤردوم شبـــهه یـــوق یتیــــشــر دا ده چــوخ بییک کرا مت گؤردوم سیغیــنـــد یم…

Read More..

دورموش نامه – عبدالکریم آ یدینگ

دورموش نامه دورموش ساغلیق، دورموش معنی هم گوراش دورموش دنگ لیک، دورموش صفا هم یراش دورموش سویگی، سویوپ، سویولیپ یاشامق آبرای بیــــلن، اوینــــاپ، گولیپ یاشــامــق…

Read More..

بر مانگا – عبدالکریم آ یدینگ

بر مانگا ساقیا ! خمـار من وجــــــــام بـــر مانــگا حالیم خراب وبیر ســلم آرام بــر مانـــگا کویدورمه منی ناز بیلن ، دلبــرودلــدار بیر پوسه بال…

Read More..

Ayding Yşgynda Men – Abdul Karim Ayding

YŞGYNDA MEN Ýazgaly müñ namalar, bir güluzar yşgynda men Hoş howau- ba safa , gülgün bahar yşgynda men Şem yşgynda köýer, perwana her ýan pyrlanyp…

Read More..

Ayding Ody Ölçermäniñ Ýokdur Peýdasy – Abdul Karim Ayding

Ody ölçermäniñ ýokdur peýdasy Bolmak gerek parahatlyk pidasy * * * Nadana hak sözüñ peýdasy bolmaz Pälinden gaýtmaz ol, yza dolanmaz * * * Dostluk…

Read More..

Ayding Dileg Et Perwerdigärden – Abdul Karim Ayding

DILEG ET PERWERDIGÄRDEN Aýra saldyñ zalym felek Meni jana- jan diýardan Gazab bilen etdiñ heläk Jüda eýläp ýary- ýardan. Kimleri eýlediñ Karun Kimiñ bagry mysaly…

Read More..

وطنسیز یاشا ماق أوران آغیرحال – عبدالکریم آ یدینگ

وطنسیز یاشا ماق أوران آغیرحال یتیـــم لیک آ تا سیـز – ا نـــــه سیـز لیک دا ل وطنسیز یـــا شـــا ما ق أوران آ غیـر…

Read More..

غالمادی – عبدالکریم آ یدینگ

غالمادی یا غتی دوران گـــلدی اولکا ، شـــام ظلمت غـالمـادی تازه دوزگون یـــوزلنیپ ، اســـــکی مشقت غـالمـادی ارک یتدی ایشچی لرغه ، یــــــوق بولوپ ظالم…

Read More..

حا لیچی گؤزل – عبدالکریم آ یدینگ

حا لیچی گؤزل أوزونــــــگ دردا نه سن در لر بتیر سن هنا ر بیــلن عقــل و هو شیــم ییتیر ســن یا ریــــــش بولسه همه لر…

Read More..

أوزونگدن بولسون – عبدالکریم آ یدینگ

أوزونگدن بولسون عزیز غرداش گه ین دونونگ تنینگده یامالی بولســـــه دا أوزونگدن بولسون صرف ادیلیان ئونو م ، أوز وطنینگــده هرتویسلی بولسه دا أوزونگدن بولسون…

Read More..

Ayding Türkmeniñ – Abdul Karim Ayding

TÜRKMENIÑ Jeýhun bilen bahri hazar arasy Çöl üstünden öwser, ýeli türkmeniñ Gül gunçasy, gara gözüm garasy Gara dagdan iner, sili türkmeniñ „Magtymguly“ Goşulyban Pyragynyñ sözüne…

Read More..

Ayding Kİtap – Abdul Karim Ayding

KİTAP Kitapdan eýi, jahanda ýar ýokdyr Gussaly zamanyñ , gamhor ýokdyr Kitap hemdem saña ta aharyn dem* Aýyrar ýüreklerden müñ gussau-gam Gysganman öwreder her dürli…

Read More..

Ayding Akylly Çaga – Abdul Karim Ayding

AKYLLY ÇAGA Jigim meniñ akylly Öwrenýär her bir zady Höwesli öwrenmäge Çagalykdan sowady Ýaşlygyndan düşüpdir Tämizligiñ yşgyna Kir-kimir ýakyn gelmez El, ýüzüne, eşigine

Read More..

منــدن سنـگا – عبدالکریم آ یدینگ

منــدن سنـگا منـــدن سنگا، شــیــله پیــام ! آغـام ، اینیم ، عــزیــز اویــــام تانا أوزونگنی ،آغزی بیـر بـول اویلان بو حقــده صبح وشـــام ســرات اولکه…

Read More..

سؤیگو لیم – عبدالکریم آ یدینگ

سؤیگو لیم د نیــــا اوزره یـــکه گــؤزل با ر بو لسه بلکه شول یکه تاک سن سینگ سؤیگولیم شیــله هم بیر کمسیـز ســه ور یار…

Read More..

بیرلشملی زما ن دیر – عبدالکریم آ یدینگ

بیرلشملی زما ن دیر ای ترکیم ســـن ، گؤرکوم سن، بیرلشملی زما ندیر بــو یا لانچی د نــیا میز ، دا رتیشیقلی جها نــد یر…

Read More..

آ رزو – عبدالکریم آ یدینگ

آ رزو ا ول و آ خـــــر آ رزو یــــــم منسی* خلـــــق بولما ســــا م ا رقه دوروپ غر دا ش وقــوم بیکس وکــوی غا…

Read More..

Ayding Şanly Atatürk – Abdul Karim Ayding

ŞANLY ATATÜRK Guwanar men Kemal Paşa adyña Erkinlik nusgasy, şanly Atatürk Nagmalar düzer men ýagty ýadyña Meşahir içinde, sanlı Atatürk. Türk halkyny oýandyrdyñ gaflatdan Istimar…

Read More..

Ayding Ganat Baglan Arzuw – Abdul Karim Ayding

GANAT BAGLAN ARZUW Ýok diýip türkmeniñ erkin ülkesi Mydam arman çekip, aglap gezerdik El astynda ýaşap, bolman gülküsi Çydam edip ýürek daglap dözerdik. Dogsan birinji…

Read More..

گــــرک دأ ل – عبدالکریم آ یدینگ

گــــرک دأ ل ای سؤیگو لیم! سن سیز بو جان گرک دأل جا ن نا مه د یـــر ، بلکه جهان گرک دأ ل سنینگ…

Read More..

ســـر ا تمـــز – عبدالکریم آ یدینگ

ســـر ا تمـــز ای آ د مــــزا د! غا لماجاق بول أوزونــــگد ن أوزونگــدن غالایسانـگ هیچکیم سرا تمز مونگ حسرت ایله ییپ دؤکسنگ گؤزونگدن دؤکن…

Read More..

بارموقا؟! – عبدالکریم آ یدینگ

بارموقا؟! خدایا ! افغان خلقی دک ، اهلی ذاده زار بـارموقا؟! ایلی – آغیزآله ، سرگردان ، بویله بیر دیار بـارموقا؟! بوتین دنیا ایغیپ- توزوپ،…

Read More..

Ayding Ýüzleriñ – Abdul Karim Ayding

ÝÜZLERIÑ Aýby reňk bilen gizlenen Seniñ ýüzleriñ, ýüzleriñ Çukur- çakyry düzlenen Seniñ ýüzleriñ, ýüzleriñ. Gaşlaryñ ýolnup taý bolan Misaly ýarym aý – bolan Kirpikleriñ ok…

Read More..

Ayding Ogul Bolar Öýdüp Garaşdyk, Bakdyk – Abdul Karim Ayding

Ogul bolar öýdüp garaşdyk, bakdyk Dördünjä hem “Feriba” diýip at dakdyk Ol akyllym ösdi agam öýünde Marçak obasynda Murgap boýunda Etmiş ediň baharynda Maý aýy…

Read More..

Ayding Bolmagyl – Abdul Karim Ayding

BOLMAGYL Köñlüm meniñ pendim alsañ Gaýgy etme dilteñ bolmagyl Agyr heññamlara galsañ Magluba hemreñ bolmagyl. Öter bul dünýaýy fany Hor saklama sen bu jany Ýar…

Read More..

وطن – عبدالکریم آ یدینگ

وطـــــــن وطـــن عشـــق ووطن ا یما نیمیـــز د یــر وطن مسکن ، وطن جا نا نیمیــزدیـر ســؤیمک سنی بییک ارمـــانیمیـــز دیــر اول – آخــــربیزینگ پیمانیمیزد…

Read More..

غا نا ت با غلان آ رزو – عبدالکریم آ یدینگ

غا نا ت با غلان آ رزو یوق دییپ ترکمنینگ ارکین اولکه سی مدام ارما ن چکیپ ، آ غلاپ گزرد یک أ ل آ…

Read More..

خیبر سنینگ – عبدالکریم آ یدینگ

خیبر سنینگ غیـرا تینگ بار ، همتینــگ بار حقیقت اصــل ذا تینـگ بـار تاریخ ایچــره شهرا تینگ بــار یولونــگ بللی خیبـر سنینگ دشمانلاره گــؤز گــؤر…

Read More..

افغانستانیم منینگ – عبدالکریم آ یدینگ

افغانستانیم منینگ ا فغـــا نستــــا نیم منینگ با غ وبو ستا نیـم منینـگ چین یورکـدن سؤیر من گل – گلستا نیــم منینگ * * *…

Read More..

Ayding Takdyra Ten Berdik Kanagat Eýläp – Abdul Karim Ayding

Takdyra ten berdik kanagat eýläp Tañry dergahyndan bir ogul diläp Dilegimizi kabul eýleýip Alla Bir ogul eçildi gulpagy tylla Kitaplar agtaryp, idäp ýagşy at Maakullaşyp,…

Read More..