هر صبح با سلام تو بیدار می‌شویم – سلمان هراتی

هر صبح با سلام تو بیدار می‌شویم از آفتابِ چشم تو سرشار می‌شویم در چشم‌های آبی‌ات، ای تا افق وسیع! یک آسمان ستاره‌ی سیّار می‌شویم…

Read More..