Boýuňa Döneýin – Kemina

Sähra degresinde duran gül kamar,
Ýaşyl geýen al boýuňa döneýin!
Söz sözläňde katra-katra bal damar,
Ak ýüzüňde hal, boýuňa döneýin.

Meniň işim keçdir, şowuna düşmez,
Özge bilen hergiz sulhum alyşmaz,
Mal bereýin diýsem, küştüm ýetişmez.
Mende ýokdur mal, boýuňa döneýin.

Gyzyl meňzim sargarypdyr ar bilen,
Täleýim ýok, ykbalym ýok ýar bilen,
Ak göwsüň meňzetdim dagda gar bilen,
Mende tylla ýok, boýuňa döneýin.

Keminäniň göwni senden üzülmez,
Ýar zalymdyr, bize bagry ezilmez,
Çyn aşygyň eden hdi bozulmaz,
Bir kararda dur, boýuňa döneýin.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.