Biten Gyz – Mollanepes

Bag Eremde, gül-gülüstan içinde
Gudrat bilen bir şahada biten gyz.
Waspyňny ýaza men destan içinde,
Örme saçyň ak mämäňe ýeten gyz.

Seniň kimin gözel bolmaz jahanda,
Tamam hur-periler husnuňa bende,
Leýliniň sypaty bar eken sende,
Bu gün yşkyň söwdasyna batan gyz.

Boýuň şejerge ogşar, ýüzüň zülala,
Dişiň düre meňzär, lebleriň bala,
Bagty gelse, ýagşy-ýaman bir gula
Kadyr özi ryzky-rozun çatan gyz.

Nepes diýer, on üç, on dört ýaşynda,
Gara gotaz, altyn gupba başynda,
Ýüze gülap sürtup, wesme gaşynda,
Gyrmyz geýip, dildarlyga ýeten gyz.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.