Bäri Gel – Mollanepes

Saňa düşdi nazarym,
söýgüli janan, bäri gel.
Saçy müşk isli ýufar,
sünbüli-reýhan, bäri gel.
Gül beden, gülgün reň,
dony zerafşan, bäri gel.
Al ýaňak, kirpigi ok,
alma zenehdan, bäri gel.
Janyňa sadka olam, bäri gel,
eý jan, bäri gel!

Gel otur gaşymda sen,
zowky-jemalyň göreli,
Gel ýüzüň şöhlesine
saz bilen söhbet guraly,
Dost gadyryn bileli,
duşmany otga uraly,
Dünýe bäş gündür, öter,
zowky sapalar süreli,
Bu ýalan dünýä öter,
ötdi-le döwran, bäri gel!

Kä gülüp bäri bakyp,
näz bilen sen sallana sen,
Käte gaşyňy çytyp,
her tarapga tolguna sen,
Älemge şöhle salgan
türpe ajaýyp sona sen,
Öz ýüzüň şöhlesine
belki özüň hem ýana sen,
Ýüregim otga ýakana
taşy-suzan, bäri gel!

Duýmasyn gende rakyp,
bir ýerde pinhan bolaly,
Jany jan içre goşup,
bir tenu-bir jan bolaly,
Maksady hasyl edip,
meşguly döwran bolaly,
Sözleşip bir-birimiz,
ança gadyrdan bolaly,
Bäş gündür siz – bize,
biz – size myhman bäri, gel!

Leb gysyp, gaş kakyşyp,
mährem olup, gol tutuşyp,
Çolaşyp hem çyrmaşyp,
ýag ile süýt deý gatyşyp,
Oýnaşyp, seýre çykyp,
ak-gyzyl alma atyşyp,
Göýä bir nowça nahal
dek bir-birimize ýetişip…
Kylaly gaýgy-gamy ýer
bile ýegsan, bäri gel!

Çekerem her gijelerde
ah bilen zaryň seniň,
Menden özge kim çeker
derdi-azaryň seniň?
Bermenem ýüz müň tümenge
käkili taryň seniň,
Ak göwsüňde biten
ol alma-enaryň seniň, –
Tirmesem, ança galar
janda köp arman, bäri gel!

Perileriň patyşasy,
belli mestana gözel,
Sen ki bir şam çyragy,
men ki perwana, gözel,
Hulky hoş, labzy şirin,
ýüzleri nurana gözel,
Bagry buz, sözleri uz,
dişleri dürdäne gözel,
Lebi lagyl, geýdigi al,
jenneti-ryzwan bäri gel!

Söwdügim, her sözüňge,
sözle, şirin jany bereý,
Her nuktaýy-halyňa
Eýrany-Turany bereý,
Her saçyň bir taryna
käpir-musulmany bereý,
Seýr kylyp bakyşyňa
Balhy-Badahşany bereý.
Kylaýyn men bu jahany
sana gurban, bäri gel!

Uýalyp, ýerge bakyp
bizden ki iba kyla sen,
Gözleýip göz uç ile,
synamga otlar sala sen,
Bir güni ölture sen,
ahyry bu janym ala sen,
Näge rehm etmes sen,
halymny özüň bile sen,
Diýr Nepes, köňlüm alan
täze gülüstan, bäri gel!

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.