Bägülli Ýigit – Kerim Gurbannepesow

Dostum Amangeldi Myşşyýewe

Bazardan gelýärin. Elimde sebet,
Sebedimiň içi pomidor, kelem,
Kartoşka, badamjan…
Duralga çenli
Gurady aýaklam,
Guruşdy ellem.

Şonda-da dyrjaşyp bar güýjüm bilen
Bazardan çykýan-da duralga ýetýän.
Duralgaň öň ýanda – kiçijik dükan,
Kiçijigem bolsa – içinde et kän.

Ondanam bir budy sebede atýan…
Awtobusa münýän. Sagynýan sakga.
Keýwany «Bir düzüm gyzyl burç getir!»
Diýipdi ahbetin. – Haý, şofýor, sakla!
Awtobusy sakla! – Näme, ýaşuly?
– Aý, neme… gyzyl burç
çykypdyr ýatdan…
Näme diýýänimi aňşyrmasa-da,
Gowy ýigit eken. Geçdi-de ýapdan,
Maşyny togtatdy. Açyldy işik,
Menem derrew bökdüm. Aslyşdy sebet.
Bir aýal yzymdan gygyryp galdy:
«Bu şlýapaň bolup ýörşüne seret!
Bir gün unaşyňy burçsuz içeňde.
Geçmez öýtdüňmi sen
bokurdagyňdan?!»
Awtobusyň içi sarsdy-da gitdi.
Burç söýmez adamlaň pakyrdysyndan.

Menem hüňürdedim: «Gülüpler geçiň,
Öýe gyzyl burçsuz barmajagym hak.
Keýwanyň buýrugy – meň üçin kanun:
Burç getir diýdimi – burç alyp barjak,
Zäk getir diýdimi – zäk alyp barjak.
Ol meniň öz işim. Size bagly däl.
Onsoňam men siziň äriňiz ýaly,
Ýa ogluňyz ýaly ejemogly däl!..»

Şeýdip öz-özüme teselli berip,
Bazaryň çetinden ätledim ýene.
Şeýle bir burçlar bar, köz ýaly burçlar
– Essalawmaleýkim, burç satýan ene!
Burçuňyz ajymy?
– Datdajyk göräý.
Edil zirk ýalydyr.
– Sagja bol, mama.
Ozalam öt ýaly agzymyň içi.
Keýwanyňkam ýetik. Wah, seňki näme!

…Kelemli, käşirli, soganly, burçly
Bir putluk sebede kertdirip elim,
Bazardan saýlandym, giň köçä çykdym.
Köçe durşy bile gyz bilen gelin.

Garşymdan gyssanyp bir ýigit gelýär.
Garagyýçak ýigit, dogumly ýigit.
Bir maralyň ýanna howlugyp barýar
Gujagy bir harman bägülli ýigit.

Şeýle bir, şeýle bir gyssanýar ýigit,
Onda-da şeýle bir gyssanyp gelýär.
Göýä bägüline bakýanlardanam
Bägüliniň ysyn gysganyp gelýär.

Wah, nämä gyssanýaň, bägülli ýigit?
Wah, beýle gyssanmak nämäňe gerek?
Ýa-da eliňdäki bägüle derek
Sebediňi kartoşkadan dolduryp,
Gyzyl burçdan (we başgadan) dolduryp
Gitmeli günlerňe gyssanýarmyň sen?
Wah, nämä gyssanýaň,
Bägülli ýigit?

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.