Badam Gabaklaryňdan – Mollanepes

Sapaly söwdügim, gül ýüzli ýarym,
Aýlanaýyn badam gabaklaryňdan.
Boýlaryň tubydyr, kamatyň ar-ar,
Gol uzadyp tutsam pudaklaryňdan.

Seniň husnuň hergiz gözümden gitmez,
Her niçe dalbynsam, saňa gol ýetmez,
Sen bolmasaň Aý, Gün, älem ýarytmaz,
Röwşen tapar gözüm ýaňaklaryňdan.

Gaşyňny kakyban, gözüň güldir sen,
Iba bilen aşyk küňlün doldyr sen,
Näz eýleýip, asta-asta ýylgyr sen,
Zenehdan bildir sen eňekleriňden.

Köňlüňni sowutma, söwdügim, bizden,
Umydymyz köpdür, dildarym, sizden,
Däne-däne hal çykypdyr gül ýüzden,
Örtener men emsem bulaklaryňdan.

Nepes diýer, bakyp oltur ýüzüme,
Özüm bilmen, aýp eýleme sözüme,
Şemsi kamar görünmezmiş gözüme,
Bir şöhle düşmüşdir sahaklaryňdan.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.