جواب رباعی لاجواب حضرت رودکی سمرقندی توسط حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح

جواب رباعی لاجواب حضرت رودکی سمرقندی رح توسط حضرت ابوالمعانی بیدل رح

حضرت رودکی سمرقندی رح

آمد بر من – که؟ یار! کی؟ وقت سحر
ترسید – ز که؟ ز خصم! خصمش که؟ پدر
دادمش – چه؟ بوسه! بر کجا؟ بر لب و بر
لب بد؟ نه! چه بد؟ عقیق! چون بد؟ چو شکر

****

حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح

دی خفت – که؟ ناقه! در کجا خفت؟ بگل
کردم – چه؟ فغان! از چه؟ زیاد منزل
داد از که؟ ز خود! چرا! ز سعی باطل
کا فتاد – چه؟ بار! ز که؟ از سر! برکه؟ بدل

بکوشش احمد فهیم هنرور
18 میزان 1396
عشق آباد، ترکمنستان

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.