ahyryň Gözi – Kerim Gurbannepesow

Illeriň gözünden üýtgeşik däldir
Şahyryň gözi.
Edil seňki ýaly Ak, Gara köldür
Şahyryň gözi.

Emma şol Gara, Ak sereden çagy,
Has ýagşy saýgarar garany, agy.
Gözüň aňrysyndan aňşyrar çygy
Şahyryň gözi.

Gözüniň içinden bagry sereder,
Bagrynyň içinden şygry sereder.
Hiç haçan sapajak-supajak etmez –
Görejiň içine dogry sereder
Şahyryň gözi.

Görejiň içinden ýüregňi görer,
Halal, haram iýen çöregňi görer.
Garaz, özi üçin geregni görer
Şahyryň gözi.

Şeýle seretmegi başarmadymy –
Däldir ol
Şahyryň gözi.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.