adyma Düşdi – Mollanepes

Nägehan gezerdim güli-gülşende,
Gülgün ýaňaklaryň ýadyma düşdi;
Alma enaryna gözüm düşende,
Alma ýaňaklaryň ýadyma düşdi.

Hijr elinden çekdim pygany-nala,
Elip dek kamatym ogşady dala,
Arzuw eýläp ýete bilmen wysala,
Aýralyk çaglaryň ýadyma düşdi.

Ýüzleriň şemygdyr, syýa käkiller,
Saçlaryň manendi mary-sünbüller,
Çemenler baglandy, jemyg oldy güller,
Başdan aýaklaryň ýadyma düşdi.

Seniň hesretiňden sargaryp soldum,
Jebri-tygyň bilen bagrymy dildim,
Ýüz müň arman bilen senden aýryldym,
Ol gezen jaýlaryň ýadyma düşdi.

Misli dogan aý dek göksüňniň agy,
Ganymdan reň tapmyş destiň boýagy,
Çar tarap dartylmyş serwi pudagy,
Hasa gujaklaryň ýadyma düşdi.

Nepes diýer, bagrym daglar içinde,
Bezm eýlesem ak otaglar içinde,
Badam kemal tapmyş baglar içinde,
Badam gabaklaryň ýadyma düşdi.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.