مى پرست ايجادم نشه ازل دارم

مى پرست ايجادم نشه ازل دام
مى پرست ايجادم نشه ازل دارم
همچو دانه انگور شيشه در بغل دارم
گرد هند بربادم رقص ميکند شادم
خاک عجز بنيادم طبع بى خلل دارم
آفتاب در کار است سايه گو بغارت رو
چون منى اگر گم شد چون توئى بدل دارم
معنى بلند من فهم تند ميخواهد
سير فکرم آسان نيست کو هم و کتل دارم
از منى تنزل کن او شو و توئى گل کن
اندکى تأمل کن نکته محتمل دارم
حق برون مردم نيست جوش باده بيخم نيست
راه مدعا گم نيست عرض مبتذل دارم
دل مشبکست امروز از خدنگ بيدادت
محو لذت شوقم شانى از عسل دارم
سنگ هم بحال من گريه گر کند برجاست
بيتو زنده ام يعنى مرگ بى اجل دارم
ترک سود و سودا کن قطع هر تمنا کن
مى خور و طرب ها کن من هم اين عمل دارم
بحر قدرتم (بيدل) موج خيز معنى ها
مصرعى اگر خوام سر کنم غزل دارم


دانلود آهنگ

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.