Var Olanlar Geliyor

Var Olanlar Geliyor

Sarhoþlar göründü.
Þaraba tapanlar bir bir gelmeye baþladýlar.
Güzeller nazlý nazlý yollara düþtü.
Salýna salýna gül bahçesinden gül yanaklýlar geliyor.

Bir anda hem var olan, hem yok olan,
bir anda deðiþen, yenilenen þu dünyadan
yoklar bir bir çekip gittiler.
Var olanlar geliyor.

Eteklerini altýnla doldurmuþlar.
Som altýn kesilmiþler.
Darda olanlara verecekler.

Hastalar, yorgunlar, arýklar
iyileþmiþler, kanlanmýþlar, canlanmýþlar,
aþk yaylâsýndan geliyorlar.

Ýyi insanlarýn þarkýlarý
ta yukarlardan aþaðýlara
güneþin ýþýklarý gibi iniyor.
Ýyi insanlar yaðmur demiyor, kar demiyor,
ortalýk kýþ kýyamet,
kollarý sývamýþlar,
taze taze meyveleri yetiþtiriyorlar.

Ben sustum.
Sofra kuruldu.
Onlar bir gül bahçesinden yola çýktý,
bir gül bahçesine doðru.

Mevlana Celaleddin Rumi

Share: