Bir bak bakalým deðerin ne kadar?

Bir bak bakalým deðerin ne kadar?

Býrak þu sersemliði, aklýný baþýna al;
âþýk ol, âþýk!
sen Padiþah oðlusun, bu esirlik ne zamana kadar sürecek?
bir Padiþah oðluna beylik de yakýþmaz, vezirlik de!
o gördüðün beylik var ya!
gerçek beylik deðil, ecel beyliðidir ecel!
bu fani dünyada beylik, vezirlik elde edemedinse ne çýkar?
üzülme!
sen insan kýlýðýna girmiþ Allah aslanýsýn;
madem ki Allah’ýn nuru içindesin,
beyliðin de vezirliðin de ne önemi var!
sevgilinin deðeri onu sevenin sevgisi ile ölçülür.
ey çaresiz âþýk!
bir bak bakalým senin deðerin ne kadar?

(Divân-ý Kebîr, Gazel, II, 2627)

Share: