Düþman dýþarýda deðil içerde

Düþman dýþarýda deðil içerde

Çoklarý beladan belaya sýçrar;
yýlandan ejderhaya dönüþür.
insan hile yapar, ama hilesi kendisine tuzak olur.
can sandýðý, kan içici bir düþman kesilir.
kapýyý kapar;
oysa ki düþman evinin içindedir.
Firavun’un hilesi ve tedbiri de iþte buna benzer masallardandýr:
o kin güdücü yüz binlerce çocuk öldürdü;
aradýðý ise evinin içindeydi.
Hz. Muhammed (SAV)’den þu güzel öðüde kulak ver:
‘düþmanlarýmýzýn en kuvvetlisi kendi içinizdedir!’
týpký Firavun gibi!
hani o da Musa’yý býrakmýþtý da halkýn çocuklarýný öldürtüyordu.
halbuki düþman, o kör gönüllünün evindeydi.
sen de baþkalarýyla kötü oluyorsun da içten kötü nefsinle uzlaþýyorsun.
düþmanýn o; fakat sen ona þeker vermedesin.
sen Firavun gibi körsün, kör gönüllüsün.
a Firavun, niceye dek suçsuzlarý öldürecek,
asýl suçlu olan nefsini hoþ tutacaksýn?
bil ki; içinde pusu kurmuþ olan nefis,
kibir ve kin bakýmýndan bütün insanlardan beterdir.

(Mesnevî, I, 917-920; III, 4066; IV, 1916-1921; I, 906)

Share: