Sizden önce gelen

Sizden önce gelen

…Git;“Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler” âyetini oku!
Ey boþ yere kendini gamlara kaptýran,
elde edemediði dünya malý için üzülüp duran gafil!
Kur’ân’ý aç da;
“Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler”
âyetini oku!

cins at, süslü eðer yüzünden öfkelenen,
gönlünü hasetle, kinle dolduran, dertlere düþen!
yürü git;
“Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler”
âyetini oku!

için pisliklerle dolu; pislik içindesin aslýnda;
kendini, nefsanî arzularýn, kinlerin hevâsýna kaptýrmýþsýn!
ey pisliklerle beraber yaþayan, pisliklere bulanan gafil!
git de;
“Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler”
âyetini oku!

ey dâvalarla, dünyaya ait isteklerle dolu þeyh;
ey mânâdan mahrum, gösteriþe kapýlmýþ zavallý!
ey yokken var gibi görünen kiþi!
yürü git;
“Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler”
âyetini oku!

padiþahlýðýna, beyliðine bakma!
her gün bir parça ölüyorsun;
zaten günü gelince büsbütün öleceksin;
bir yýðýn topraðýn altýna gireceksin!
onu düþün de, git;
“Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler”
âyetini oku!

o güzel yüz, o güzel gözler, o iþveler, o nazlar…
nerede o benlikler, o kendini herkesten üstün görmeler?
bütün beden çürüyüp daðýlmýþ;
o güzel gözlerin oyuklarýna toprak dolmuþ.
aklýný baþýna al da, git;
“Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler”
âyetini oku!

yanaðýný güzellerin yanaðýna pek koyma;
sonunu düþün; yanaðýn, yüzün çürümüþ gitmiþ, onu hayâl et!
yürü git;
“Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler”
âyetini oku!

istersen çok zengin ol, baðýn bahçen olsun;
isterse konaðýn, sarayýn bulunsun;
bunlar ölüme karþý nedir ki!
bunlara sýðýnabilir,
bunlarla ölümü yenebilir misin?
yürü git;
“Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler”
âyetini oku!

nerede memleketler alanlar,
dünyayý fethedenler?
nerede binlerce insanýn kanlarýný döken zalimler?
onlar insanlara ne hizmette bulundular?
aklýný baþýna al da, git;
“Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler”
âyetini oku!

ey insanlarýn tabutlarýný uzaktan görüp de ders almayan;
hattâ ölümü düþünmeyerek gülen zavallý;
ey hâlâ gözleri açýlmayan gafil!
yürü git;
“Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler”
âyetini oku!

yeter artýk, söz söyleme bundan sonra;
sözden ne diye bir çare ararsýn?
ey rüzgarý ölçmeye çalýþan!
git, git de;
“Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler”
âyetini oku!

(Divân-ý Kebîr, Gazel, 1872)

Share: