Dikkat et de kendini çaldýrma!

Dikkat et de kendini çaldýrma!

Ýnsanlýk yolunun her tarafý kanla ýslanmýþ;
dikkat et de kayma!
bu zamanda insan çalanlar altýn çalanlardan daha fazla.
duyarsýn; hýrsýzlar sadece malý deðil, aklý da çalarlar.
tamam, kendini önemseme;
ama dikkat et, kendini de çaldýrma!
ey Hak yolcusu!
kendinde bir þey yoksa, düþmaný da yok sanma!
hýrsýzlar altýn peþinde koþuyor;
sen de altýn madenisin kendinden habersiz olma!
ey insanoðlu!
hazine bulursun, ama ömür bulamazsýn.
sen uðraþ da kendini bul;
kendindeki gizli hazineyi araþtýr! kendini bul;
bul, ama dikkatli ol, kendini çaldýrma!
bu Hak yolunda açýkgöz bir hýrsýz pusu kurmuþ, seni bekliyor.
bu hýrsýza dikkat et de kendini çaldýrma!

(Divân-ý Kebîr, Gazel, I, 409)

Share: