O Kapýyý Kapa

O Kapýyý Kapa

O kapýyý kapa.
Gayret kemerini kuþan.
Bize can þarabýný sun.
Bu meyhaneye aþýk kiþileriz biz,
hem çok uzaklardan geliyoruz bak,
çok uzaklardan.

O kapýyý kapa.
gel sen asýl bizi gör,
gör halimizi, acý.
Bir baþka kapý aç,
iþte na þurda,
bir gizli kapý.
Bir büyük saðrak bul getir bize.
Sonra doldur þarabý
eski dostluðumuzun þerefine.
O kapýyý kapa.
Gel bizi yýka, arýt.

Hani bir gün, bilmem unuttun mu,
biz hepimiz uykudaydýk.
Sen bir tekme atmýþtýn bize,
derken bir, bir daha.
Sýçramýþ uyanmýþtýk uykudan.
Oturup þarap içmiþtik sonra.
Þarap baþýmýza vurmuþtu
O zaman olmuþtu iþte ne olduysa.

Denizleri yüksük gibi gören timsahlarýz artýk,
tirit, mercimek, aþ erleri deðil.
Haydi inadý falan býrak,
inadý býrak da kendine gel,
bize þarap ver, þarap.

Mevlana Celaleddin Rumi

Share: