Hatýrla ama!

Hatýrla ama!

Azm-i reften kerdeî çun ömr-i þirin yâd dâr
Kerdeî esb-i cudâyî ragm-i mâ zin yâd dâr

Bir tatlý ömür gibi gitmeye niyetlendin,
ayrýlýk atýna eyer vurdun inadýna.
Ama bizi unutma, hatýrla ama.

Sana temiz dostlar, iyi dostlar, baðdaþ dostlar
yeryüzünde de var. gökyüzünde de var.
Eski dostla ettiðin yemini, hatýrla ama.

Sen her gece ay deðirmisini
baþýna yastýk edince yollarda,
dizimde yattýðýn geceleri hatýrla ama.
Sen ey, hüsrev’i kendine kul,
Þirin gibi bir nice güzeli esir eden,
aþkýnýn ateþiyle týpký Ferhat gibi benim
ayrýlýk daðýný delmede olduðumu, hatýrla ama.

Bir deniz kesilen gözlerimin kýyýsýnda
bir aþk ovasýný görmüþtün hani;
sarfan dallarýyla, aðustos gülleriyle sarmaþdolaþ.
Bunu unutma, hatýrla ama.

Ey Tebrizli Þems,
dinim aþktýr benim, senin yüzünü gördüm göreli,
benim dinim senin yüzünde övünür, ey sevgili.
Bunu unutma, hatýrla ama.

Mevlana Celaleddin Rumi

Share: