Duydum ki Bizi Býrakmaya Azmediyorsun Etme

Duydum ki Bizi Býrakmaya Azmediyorsun Etme

Duydum ki bizi býrakmaya azmediyorsun etme
Baþka bir yar baþka bir dosta meylediyorsun etme

Sen yadeller dünyasýnda ne arýyorsun yabancý
Hangi hasta gönüllüyü kasdediyorsun etme

Çalma bizi bizden bizi gitme o ellere doðru
Çalýnmýþ baþkalarýna nazar ediyorsun etme

Ey ay felek harab olmuþ alt üst olmuþ senin için
Bizi öyle harab öyle alt üst ediyorsun etme

Ey makamý var ve yokun üzerinde olan kiþi
Sen varlýk sahasýný öyle terk ediyorsun etme

Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan
Ayýn da evini yýkmayý kastediyorsun etme

Bizim dudaðýmýz kurur sen kuruyacak olsan
Gözlerimizi öyle yaþ dolu ediyorsun etme

Aþýklarla baþa çýkacak gücün yoksa eðer
Aþka öyleyse ne diye hayret ediyorsun etme

Ey cennetin cehennemin elinde olduðu kiþi
Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun etme

Þekerliðinin içinde zehir zarar vermez bize
O zehiri o þekerle sen bir ediyorsun etme

Bizi sevindiriyorsun huzurumuz kaçar öyle
Huzurumu bozuyorsun sen mavediyorsun etme

Harama bulaþan gözüm güzelliðinin hýrsýzý
Ey hýrsýzlýða da deðen hýrsýzlýk ediyorsun etme

Ýsyan et ey arkadaþým söz söyleyecek an deðil
aþkýn baygýnlýðýyla ne meþk ediyorsun etme

Mevlana Celaleddin Rumi

Mevlana Celaleddin-i Rumi: Aþkýn Dansý filminde
Yýlmaz Erdoðan’ýn sesinden Etme

Share: